Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Արհի եւ պանծալի սրբազան եպիսկոպոսունք, Արժանագով Քաջաքարոզ վարդապետք, եւ առ հասարակ միաբանութիւնք սրբոյ եւ մեծի Աստուածեան Աթոռոյդ:

Հոգեւոր հարք, եւ սիրելիք մեր.

Ի ստորեւ կնքօղք եւ ձեռագրօղք, Եկեղեցականք եւ աշխարհականք բնակիչքս Թիֆլիզու, ըստ օրինի հարազատ որդւոց, մտեալ ի սուգ եւ ի տրտմութիւն, յաղագս օրհասի Երանելի Հայրապետին մերոյ, եւ Գթածագունեղ Հօրն հասարակաց, եւ Քրիստոնէական յուսով տալով կամացն Աստուծոյ, զհանդիսական պաշտօնս եւ մաղթանս` նմա վերամատուցաք որ կոչեացն զնա ի կոչումն Երանելեաց, ի նպար եւ թոշակ Ճանապարհորդողին առ նա: Զի գթութեամբ ընկալնլով, ի դասս Երջանիկ Հայրապետաց, եւ ի Պարս սրբոց դասակարգեալ հանգուսցէ ի լոյս երեսաց իւրոցն եւ զձեզ եւ զմեզ` տրտմազգեաց զորդիսս նորին, պահելով ի խաղաղութեան` սփոփեալ մխիթարեսցէ' ի սիրտ եւ ի հոգի բերկրութեան: Արդ` զկնի այսց` մեք ըստ մերոյ որդիական հարազատութեան, մտերմաբար հետեւելով օգտի եւ շահու սրբոյ Աթոռոյդ մեծի, եւ ձերդ անխարդախ միաբան կալոյն, եւ բարւոքաբար վարիլոյն: Սապէս` եւ Քրիստոսազօր բարձրագունեղ Արքայս մեր, բարեջան հոգատարութեամբ որ միշտ զօգուտն սրբոյ Աթոռոյդ կամի եւ ջանայ, ահա' գրեալ նմա եւս առ ձեզ, նախ զմխիթարականն, եւ ապա զօգտաշահն բանք, զգոյշ տալով ձեզ, զի մի' գուցէ տարաձայնութիւն ինչ անկցի ի ձեզ, յորմէ յառաջասցի պակասութիւն ազգի եւ եկեղեցեաց մերոց: Որպէս եւ առ պանծալի Արհին Մինաս եպիսկոպոսին գրեաց, զի միաշունչ եւ համակամ եղեալ, դոյն ինչ միջոց վարեսջիք ըստ խրատու եւ հրամանի նորին, մինչեւ որպէս գիտեմք եւ վկայեմք մեք, եւ աշխարհ ընդհանուր, զի Յովսէփ սրբազան Արքեպիսկոպոսն, ամենայնիւ եւ ամենայնի, ունի զպատիւ զտեղի եւ զարժանաւորութիւն, եւ դուք ընտրել զնա ի գահակալութիւն սրբոյ Աթոռոյդ: Որպէս զի` յառաջասցի պայծառութիւն ազգի եւ հաւատոյ, շինութիւն եւ արդիւնաւորութիւն սրբոյ Աթոռոյդ, եւ բարւոք կառավարութիւն, եւ յատուկ մխիթարութիւն միաբանութեան ձերում: Իսկ եւ զընտրանս եւ զհամահաՃութիւն ձեր առ այս, աստ Բարագունեղութեան սորին, եւ անդ ուր եւ հարկն ծանուցանել փութալ, եւ մի' կաղալ ի վերայ այսր: Զի մեք ըստ մերումս պարտականութեան եւ ըստ բերման ժամանակիս այսպէս բարեդատեալ եւ զձեզ յորդորեցաք: Եւ զայլ հանգամանս գրելեաց եւ ասելեաց, թողումք ի պատմել եւ ծանուցանել, իշխանազնեայ Տեառն Միրիշքարբաշի Յովսէփ Աղային. եւ Տէր Ստեփան աւագ քահանային, որք առաքեցանն առ ձեզ, ի Բարձրագունեղ արքայէս մերմէ: Մնամք միշտ ի մտերմութեան սրբոյ Աթոռոյդ, ցանկալով օրհնութեան ձերոյ: Յամի 1800: Եւ ի յունվարի ամսոյ 11:

Ի Թիֆլիզ: