Պատմագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Իսկ պիղծ բռնաւորն Թամուր ի գարնանային յեղանակին առեալ զզօրս իւր՝ գաղտաբար եկն ի վերայ թուրքմանին Ղարա-Մահմատ անուն։ Եւ նորա գիտացեալ՝ փախեաւ ի նմանէ։ Եւ նա արագընթաց արշաւմամբ, իբրեւ զայծեամն զբազում աւուր ճանապարհն ի սակաւ աւուրս, եհաս ի վերայ նորա ի գաւառն Ճապաղջրոյ։ Եւ նա յետս դարձեալ՝ մտին իպատերազմ։ Եւ զարմանալի գործս գործեցին, զի հարեալ վանեցին զպիղծ բռնաւորն, եւ զգլխաւոր զօրաց նոցա Լօղմաղան անուն սպանին եւ այլ բազում զօրս ընդ նմա։Եւ նա յետս դարձեալ եկն ի յերկիրն Տարօնոյ Մուշ կոչեցեալ։