Պատմագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Այս ամիր Եզդինս, որ հակառակ եղեւՅուսուֆին, տէրն Ոստանայ, ի ՊԽԲ. (=1393) թվականինսպան զկաթողիկոսն Աղթամարայ զտէր Զաքարիա անուն։Զսորին պատմութիւնն տեսցես ի գիրս Յայսմաւուրացսուրբ վարդապետին Գրիգորի։ Եւ յանցեալ ամին զտէրԹէոդորոսն՝ զՍըսայ կաթողիկոսն ԺԶ. (16) տանուտէրօքսպան ի նենգութենէ քրիստոնէիցն Սըսայ պիղծ մելիքՕմարն։ Եւ սուլթանն Մսրայ սպան զմելիք Օմարն՝չարաչար մահուամբ եւ դառն տանջանօք։ ՓառքԱստուծոյ։