Պատմագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Իսկ եղբայրն շրջապատեալ պաշարեացզնա զօրօք իւրովք մինչ ի յեղանակ գարնանայինժամանակին՝ ամրոցս եւ բնակութիւնս շինելով շուրջզամրոցաւն։ Եւ նորա գաղտաբար դեսպան առաքեալ առսուլթանն Մսրայ՝ տալ նմա յօգնականութիւն զօրսբազումս, եւ նորա յղեալ բազում զօրս՝ աւելի եւյոլով քան զԿՌ. (60. 000). եւ նոցա եկեալ ի գաւառնԵկեղեաց, լուան թէ սպանին զնա ի բերդին Երընջակու։Եւ էր Սքանդարին այն որդի մի Շահուբաթ անուն. միաբանեալ ինքն եւ մայր իւր եւ Ժ. (10) զօրեղ զօրականսեւ քաջ մենամարտիկս, եւ ի գիշերի երթեալ գտին զնա իքուն եւ արբեալ ի գինոյ. եւ հանեալ զսուրս իւրեանց՝սրախողխող արարեալ սպանին զնա, ոչ գիտելովբարեկամաց նորա։ Եւ այգուցն եկեալ տեսինզՇահուբաթն եւ ասեն. «Ուր է հայրն քոե, եւ նա ասէ. «Թշնամին ձեր այնպէս լինիցի որպէս զհայրն իմե։ Եւտուեալ նոցա երդումն, զի մի ինքեան վնասսգործեսցեն։ Եւ կայր նմա մին բարեկամ Հօլայու անուն. բերեալ սպանին զնա, եւ զգլուխ նորա հատեալ, ետունտանել զնա առ եղբայրն Ջհանշահ, որ շուրջ նստեալպաշարէին զնա։ Եւ նորա տեսեալ՝ ուրախութիւն մեծարարեալ, եւ նաւակատիս կատարեալ՝ փառս տայինԱստուծոյ, զի զթշնամիս իւրեանց ծնեալ որդին ինմանէ սիրեցեալ սպան զնա, եւ ոչ ինքեանք սպանինզնա։ Եւ բարձաւ չարն ի միջոյ, եւ ոչ ետես զփառսԱստուծոյ՝ ըստ մարգարէին. «Բարձցի ամբարիշտնյերկրէ եւ մի տեսցէ զփառս Աստուծոյ. եւ թէ՝ «Տեսիզամբարիշտն վերացեալ եւ բարձրացեալե։ Եւ ահա ոչէր, զի այր արիւնահեղ էր, ոչ հասարակեաց զաւուրսկենաց իւրոց։ Եւ խաղաղացաւ երկիր սակաւ աւուրս, զիի Խորասանու մինչ ի Մըսր՝ ի խռովութիւն վրդովմանցկայր աշխարհ ամենայն՝ որքան նա կենդանի էր ի վերայերկրի։