Պատմագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Իսկ տէրն Շամախու Խալիլն այն առեալզղադի եւ զմուտառիս եւ ընթացեալ առ Շահռուհն՝ տէրնՀրէ քաղաքին, հող զգլխով արկեալ, զօձիսն պատառեալ. եւ պատմեցին զդառն եւ զողբալի անցս աղետիցն, որանցոյց ընդ նոսա Սքանդարն։ Իսկ նորա ցասմամբզայրացոյց զինքն եւ զամենայն ընտանիս իւր. եւդառնութեամբ մաղձին լցեալ զախորժակ իմացականին՝կոչեաց զամենայն առաջնորդս չարին Հրէ քաղաքին՝զմեծամեծս եւ զփոքունս, եւ ասէ ցնոսա. «Ուղիղ եւարդար դատաստան արարէք եթէ զի՞նչ պարտ է առնելորդոյ Յուսուֆինե։ Եւ նոքա ամենեքեան ի մի բերանաղաղակեցին. «Մահապարտ է, սատակեսցի այրն այն, եւեթէ ոչ սատակես զայնպիսի անողորմ արեանարբուն՝ իքեզանէ պահանջէ արարիչն Աստուած զդատաստաննոցինե։ Եւ նա հրաման ետ զէն զինուորութեան բերելեւ կապել զանձամբ իւրով, զոր ի վաղուց հետէանարգեալ էր՝ սօֆի գոլով եւ խաղաղասէր։ Եւ իսրտմտութենէ ցասմանն Գ. (3) աւուր ճանապարհ Ի. (20)ոգով բարկութեամբ եկեալ, եւ ապա զօրաց նորա աստի եւանտի ժողովեալ, անթիւ եւ անհամար բազմութեամբեկեալ հասին ի Սուլթանիա քաղաք։ Եւ Խ. (40) օր արգելստուեալ, թերեւս ընդ առաջ նորա եկեսցէհնազանդութեամբ յիմարն եւ գոռոզն այն՝ սադրեալն եւխաբեալն ի սատանայէ. եւ նորա անփոյթ արարեալզնմանէ։ Իսկ Շահռուհն խաղաղասէր գոլով, շարժեալծանր զօրու, եկն եհաս ի տունն Սիւնեաց ի յամուրնԵրընջակու եւ շուրջ պատեալ պաշարեաց զնա աւուրսբազումս։ Եւ որդի նորա եւ մայր նորա, իմաստութիւն իգործ արկեալ, ուխտ եդին նմա ոչ թողուլ զհայրնկենդանի, եթէ հնար լինիցի սպանանել զնա, եւ գանձսբազումս ոսկի եւ արծաթ ետուն տանել նմա։ Եւ առեալզաղերսն ի պատգամաւորացն՝ շնորհակալ եղեւ նոցա, եւգովեաց զիմաստութիւն նորա թէ. «Լաւ է իմաստութիւնորդոյ նորա /եւ/ Խանումայ, քան զիմաստութիւն ԹալբայՍքանդարինե։ Եւ դարձեալ դեսպանացն մեծաւ պարգեւօքեկին ի Կլայն։