Պատմագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Դարձեալ եւ աստ պատմեցից զաղէտ եւզկսկիծ դառնութեան մերում ազգիս։ Էր ի քաղաքնԱրծկէ այր մի բարեպաշտ եւ երկիւղած, աստուածասէրեւ սիրօղ սրբութեան, յոյժ խոնարհ, եւկարգաւորասէր, եւ ամենայն չարեաց ատեցօղ, եւ տիւեւ գիշեր յաղօթս կայր եղբարբք եւ որդովք եւ ամենայնըտանեօք. եւ էր անուն նորա Մուրատշահ՝ տեսակովքաղցր եւ ողորմած։ Եւ կոխեալ էր զամենայն անօրէնքաղաքին, մինչ զի նոր հիմն եդ ի մէջ անօրինացն՝խաչիւ եւ աւետարանաւ ջուր օրհնել ի ՅայտնութեանՏեառն։ Եւ էր իբրեւ զթագաւոր Քրիստոնէից ի մէջծովու բոլորիս։ Եւ նախանձեալ սատանայի եւկամարարաց չար ազգին՝ մատնեցին զնա քաղաքապետին. եւ նոցա, ոխ ունելով ընդ նմա, մատնեցին զնաքաղաքացիք անօրէնքն, թոյլտուութեամբ մերոյինազգիս՝ պղծոյն եւ չարագործի Զենոն անուն։ Եւ նորաեդեալ ի բանտի՝ նետալից արարեալ եւ ի դղեկէն ի վայրարկեալ, եհաս մարտիրոսութեան եւ անանց պսակին։ Եւյառաջ քան զայս տանուտէր մի Զաքարիէ անունըմբռնեալ եւ ի պարանոց նորա պարան արկեալհեղձուցին զնա, որոյ յիշատակն օրհնութեամբ եղիցի, եւ աղօթիւք սորա Տէր Յիսուս Քրիստոս մեզ եւ ամենայնքրիստոնէից ողորմեսցի, ամէն։