Պատմագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Պարտ է գիտել ուսումնասիրաց եւ բանասիրաց անձանց, զի ժամանակն բաժանի յանցեալն, ի ներկայն եւ յապառնին։ Եւ վարդապետաց եկեղեցոյ պիտոյ է վասն երիցն գիտելոյ. վասն անցելոյն պատմել, վասն ներկային խօսել, վասն ապագային իմանալ եւ զգուշացուցանել։ Նոյնպէս եւ մեզ պարտ է սակաւ մի համառօտաբար վասն ներկային, զոր ի մերում ժամանակիս եղեւ, պատմել, զոր չար թագաւորքն անհաւատք Արեւելից կորուստ բերին Հայկազեան սեռիս ի վերջին ժամանակիս եւ ամենայն օտարացեղ ազգաց ցուցանել։