Պատմագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ լցաւ երկիր եւ աշխարհ ամենայնգերով եւ լալով, սգով եւ կոծով, մանաւանդմիջասահման գաւառս մեր հայրենի, զի ամենեքեանփախուցեալք էին եւ անդ երթեալք. այսպիսի փորձանացեւ որոգայթից դիպեցան։ Այլ եւ ի Մըսր եւ ի Խորասան, ի Բաղդատ եւ ի Տաճկաստան եւ յամենայն երկիր ցրուեալցնդեցան՝ աղերս յղելով եւ զգերին ծանր գնոջվաճառելով։ Եւ զայսպիսի կորուստ մեր պարծանսպարծանաց անձանց համարէին եւ ասէին բարձր ձայնիւ. «Ո՞ւր է Յիսուս՝ Աստուածն նոցին. թող գայցէ եւփրկեսցէ զհաւատացեալս իւրե։ Այլ վայ եւ եղուկ է ինձհազար անգամ ի մի բերան, զի զօր անգթութեանմեղաւորացն ի դատաստանի աւուրն այսօր ի յաշխարհիսմեր տեսաք. զի զամէն գերի ի Ռ. (1000) թանկայ վաճառէինեւ այնքան յաղքատութիւն անկեալ կամք ամենայն ազգս, քաղաք եւ գեղ, վանք եւ ագարակ, զի մին քաղաք եւ մինգեղ գերի մի գնել ոչ կարէ վասն դառն աղքատութեանտառապանաց։ Այլ սուգ եւ ողբ ի բերան առեալ՝աղիողորմ դառնութեամբ եւ լալագին հեծեծանօք լամքեւ ողբամք զկորուստ մեր. զի անմեղ մանկունք, գնեալարեամբն Քրիստոսի ժողովուրդք, սուրբ գառինք եւանարատ հարսունք՝ մատնեալ անօրինաց, անկեալ ի մէջհամատարած եւ անհուն բազմութեան անօրինաց՝ իսպառկորեան. եւ ոչ ոք է որ օգնէ, եւ ոչ որ ի թիկունսհասանէ։