Պատմագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Իսկ որ զկամս երկիւղածաց իւրոց առնէ, եւ աղօթից նոցա լսէ. աղօթիւք եւ մահուամբ անմեղիցնդարձոյց զօգնութիւն ի սրոյ նորա, եւ տկարացոյցյաչս զօրաց իւրոց եւ սիրելի եղբարց եւ ազգականաց։Եկեալ հասաւ առ եղբայր իւր Ջհանշահ անուն, որ էրկացուցեալ Շահռուհին ի վերայ ազգաց իւրոց եւ իվերայ աշխարհիս մեր։ Եւ պատերազմ յարուցեալ եկն իվերայ Ջհանշահ եղբօր իւրոյ, գիտելով թէ զօրք իւրզանձինս իւրեանց ի վրեայ նորա դնիցեն, որպէս մինանգամ եդին եւ սպանին զեղբայր իւր սուլթանԲուսայիդն, զոր եւ նոյն Շահռուհն եդ ի վերայաշխարհիս մեր։ Այլ ամենեքեան թողին զնա, եւփախեան, եւ գնացին առ եղբայրն Ջհանշահ, եւ ինքնմնացեալ սակաւ արամբք՝ մազապուրծ եղեալ յեղբօրէնիւրմէ, գաղտագողի երթեալ յամուրն Երընջակու՝զձմեռն մի լման անդ անցոյց զկեանս իւր ի բերդինարբեցութեամբ։