Պատմագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բայց զարմանալի գործ մի գործեցաւ իսմին աւուր, զի կին մի երկիւղած եւ հաւատարիմ միՄուշ գաւառէ, ունելով որդի մի յոյժ պատուական եւբաղձալի, եւ դէմք կերպարանացն իբրեւ զերեսսհրեշտակի, գոլով ամաց իբրեւ եւթանց կամ ութից, զիյելանել զօրացն արեւելից ի լեառն Խութային, բազումք ի քրիստոնէիցն աստ եւ անդ փախուցեալ կայինի պրակ մայրոյն գաղտագողի։ Եւ տեսեալ զնոսաանօրինացն՝ արշաւեալ ի վերայ նոցա, կամէին գերելզնոսա։ Իսկ ողորմելի մայրն՝ սրբասէրն եւ երկիւղած, յետս դարձեալ՝ տեսանէր զի գային զկնի, եւ մերձ էինառնուլ զմանուկն, առեալ սուր ի ձեռն իւր զենեացզորդին ցանկալի եւ իբրեւ զգառն անմեղ պատարագեացգառինն Յիսուսի Քրիստոսի՝ փոխադարձ առնելով Հօրներկնաւորի, որ զԱստուած Որդին, զանարատ գառն իւրպատարագեաց զենեալ ի վերայ քառաթեւ խաչին՝բարձրացեալ ի վերայ սրբոյն Գողգոթայի։ Եւ ինքն՝մայրն այն, սակաւ մի յառաջ ընթացեալ՝ ել ի վերայբարձրաւանդակ վիմի, ի վայր ընկէց զինքն եւ եհանզոգին գոհութեամբ, փառաւորելով զանունն ՅիսուսիՔրիստոսի։ Եւ զայս վասն այնորիկ արար, զի միերկուքն զրկեսցին ի Քրիստոսէ եւ սատանայի բաժինլինիցին, այլ Աստուծոյ լինիցին բաժին եւ հաճոյականպատարագ առաւել, քան զհօրն հաւատոյ մեծինԱբրահամու եւ քան զմայրն Շամունեայ, որ զԷ. (7)որդիսն պատարագ մատոյց Աստուծոյ, յորդորելովզնոսա յօժար կամօք մեռանել վասն Աստուծոյն մերոյմեսիայի. որոց անուանքն էին այսոքիկ. անդրանկանն՝Հռաքսոն, Գաղիղէ, Մակար, Խորէն, Խորսէն, Ամինադաղ, Գաղիզէ։ Եւ զայս վասն այն ետ թոյլԱստուած զաղիս իւր սպանանել եւ Աստուծոյպատարագել, զի մի՛ միայն Աստուած Աբրահամուփառաւորեսցի եւ տամբք հնոյն Իսրայէլի, եւ մի հիննԻսրայէլ առաւել պարծեսցի քան զնորս Իսրայէլ՝զհաւատոյ որդիք մեծին Աբրահամու եւ ԼուսաւորչինԳրիգորի, որ էր ի մարմնաւոր թոռանցն հօրն հաւատոյ։Եւ զայս մի՛ ոք երկբայութեամբ եւ կարծեօք դիտեսցէ, զի մեք իսկ վարդապետօք եւ աշակերտօք գնացաք ի սուրբԿարապետն, եւ դարձեալ եկաք ի Մուշ, եւ բերաքզտեսօղն եւ զլսօղն՝ զճգնաւոր հայրն զԴաւիթկրօնաւորն, զհոգեւոր հարազատ սուրբ ճգնաւորինԲարթուղիմէոս ի սուրբ Առաքելոցն Ղազարու վանացն, եւ ի նոցանէ զճշմարիտն ստուգեցաք, եւ ձեզ յիշատակօրհնութեան Աստուծոյ թողաք։