Պատմագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Դարձեալ դարձցուք յառաջիկայ բանսմեր։ Եկաւ չար գազանն այն ի դուռն քաղաքին Արծկու, եւ իշխան քաղաքին Սահանդ անուն գնաց առ նա, միջնորդութեամբ իշխանին Հեր եւ Զարաւանդ գաւառինՕրդուբուղայ անուն, եւ յոյժ սիրեցեալ եղեւ ի նմանէ. եւ ազատեաւ երկիրն ամենայն եւ մնաց ի խաղաղութիւն, եւ ետ զԱրճէշ նմա։ Եւ վաղվաղակի ի սակաւ աւուրսեկին ամենայն երկիրն Արճիշու ի Խլաթ քաղաք, եւհասեալ ի Ծղաք. եւ յերեկոյէ մինչեւ ի յառաւօտքուրդն կողոպտեաց զտառապեալ երկիրն։ Եւ եկեալ իզօրաց Սահանդին՝ բերին ի յԱրծկէ քաղաք. եւ ապա նորսկիզբն եդին շինութեան, զի աւերեալ էր աշխարհնամենայն ի զօրաց պիղծ եւ անօրէն չաղաթային։