Պատմագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ Բ. (2) եղբարքն՝ Սքանդարն եւԱսպահանն, մազապուրծ եղեալ գնացին փախստականսակաւ զօրօք ի ներքին կողմն աշխարհին՝ ի Մերդին եւի Մօսլ, եւ ամենայն զօրք եւ խիզան անկաւ ի ձեռսչաղաթային։ Եւ ի նոյն տեղի ուստի զգերիքնբաժանեցին զհայոց եւ զվրաց, ի նոյն տեղիքն եւ նոքագերեալք ի նոցանէ, եւ ի նոյն տեղիքն անթիւք եւանհամարք սատակեալ կործանեցան։ Եւ ո՞վ կարէ ընդգրով արկանել զճիչ եւ զաղաղակ տղայոց անօրինաց, որի նոյն տեղիքն մնացին, եւ ամենեքեան սովալըլուկ եւգազանակուր եղեն։ Եւ այս էր ի թվականիս մեր ՊՀ. (=1421)ամին։ Եւ չաղաթայն առեալ զառ եւ զաւար՝ գնաց իԽորասան, ուստի եկեալ էր։ Եւ փախուցեալ որդիքնՅուսուֆին՝ գնացեալքն ի ներքին կողմն աշխարհին, գիտացեալ զերթալ նոցին՝ եկն վաղվաղակի Ասպահաննճանապարհաւն Բաղիշու, գնացեալ ի Թաւրէզ նստաւ անդսակաւ զօրօք աւուրս ինչ, եւ միւս եղբայրն Սքանդարեկն Բաղդատայ ճանապարհաւն. մտեալ ի Թաւրէզ՝ փախոյցզեղբայրն եւ էառ զաշխարհն ամենայն, եւ նստաւթագաւոր ի վերայ կողմանց մերոց աշխարհաց։

Եւ եղբայր նորա եկն ի Բասեն, էառ զամուրնԱւընկայ։ Եւ ի միւս ամին գնաց առ միւս եղբայրն իԲաղդատ Շահ-Մահմուտ կոչեցեալ։ Եւ համբերեալ Բ. (2)ամ, եւ ապա միաբանեցոյց զզօրս իւր, ելեալ ի վերայեղբօր իւրոյ եւ էառ զամենայն աշխարհն Բաբելացոց։Եւ նա փախուցեալ ի յեղբօրէն՝ անկաւ ի ձեռսչաղաթային, որ եւ սպանին զնա, զի էր այր խաղաղարարեւ քրիստոնեայսէր, եւ բազումք ասէին, թէ Քրիստոսիծառայ էր։

Եւ Ասպահանն այն ելից արեամբ զաշխարհնԲԱբելացոց, զի առնոյր զգանձս աշխարհին եւ ծածկէրգաղտնի, եւ զպահօղ գանձին սպանանէր. ոչ ի տաճիկխնայէր եւ ոչ յասորի։ Աւերեաց եւ գերեաց զՄօսլ եւզՍնջար եւ զԹկլաթ եւ զամենայն աշխարհն։ Եկն ի վերայՋզիրու եւ անթիւ արիւնս եհեղ, եկն ի վերայ Մերդնայ. եւ սպան Լ. (30) քրիստոնեայ։ Եւ տէրն Մերդնայ, որդիՕթմանին սուլթան Համզէն եկեալ ընդ առաջ նորա, էառզամենայն զօրս նորա եւ զկողոպուտ, եւ ինքնմազապուրծ փախեալ ի ձեռաց նորա, զի արիւն անմեղացնգոչեալ առ Աստուած՝ կորուսին զնա եւ զզօրս նորա։