Պատմագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ Սքանդարն արտաքոյ կայր կլային. փախեաւ ՃԾ. (150) մարդով՝ եկեալ գողապէս ի յերկիրնԿոգովիտ ի գեղն Արծափ։ Աւուրս սակաւ անդ դադարեալ՝երիս կամ չորիս, եւ անտի յարուցեալ գնաց ընդ զօրսիւր, եւ եհաս ի քաղաքն Կարնոյ Արզրում կոչեցեալ, որէին փախուցեալք ի յահէ եւ յերկիւղէ չաղաթայինեկեալ։

Իսկ տէրն Եզընկային Օթման անուն, առեալզզօրս իւր, եկեալ ընդ առաջ նորա աւելի քան զԻՌ. (20. 000), պատերազմել ընդ նմա։ Եւ նորա սրտապնդեալ, ունելով ընդ ինքեան ԳՌ. (3. 000) ոգիս՝ սպառազինեալամենեքեան, յանկարծակի մտին ի մէջ բազմութեանզօրաց նոցին, հարեալ սպանին զՕթմանն՝ զգլուխնզօրաց, եւ զորդին անունն Բայազիտ, եւ աւելի քանզԷՃ. (700) ոգիս. եւ ըմբռնեալ զքաջ զօրեղ զօրականսն Ճ. (100) ոգի, իբրեւ զոչխար զենեաց անողորմ եւ անագորոյնգազանն՝ որդին սատանայի. եւ զսպանեալքն իճանապարհին իբրեւ զբերդկտոց եդին։