Պատմագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ յետ գնալոյ նորա ի յաշխարհէս մեր, մորեխ եկն եւ եկեր զամենայն արտորայս եւ զխոտերկրին, եւ սով սաստիկ տարածեցաւ յամենայն տեղիս իգեղ, ի քաղաք, ի աւան բովանդակ միահեծան, զի կերանզշունս եւ զկատուս. խորովէին զուստերս եւ զդստերս, այր զկին եւ կին զայր, սպանանէին զմիմեանս եւուտէին եւ ոչ յագէին, եւ յետոյ ինքեանք մեռանէին։Եւ ոչ կարեմք պատմել զդառնութիւնս մեր, զոր տեսաքաչօք եւ լուաք ականջօք. զի ջնջեցաւ մարդկութիւնս, եւս առաւել Հայկազեան գաւառիս։ Եւ կատարեցաւ տեսիլեւ հրաման մեծին Ներսէսի, որ ասէ. «Յազգէն նետողացջնջեսցի տունն Արամիե։ Այսքան առ այս։