Պատմագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ ի սոյն ամի եղեւ վախճան Բ. (2)վարդապետացն մերոց՝ մեծին Վարդանայ սուրբվարդապետին եւ րաբունոյ սուրբ ուխտին ԱստուածածնիԽառաբաստայ՝ աշակերտի մեծին Սարգսի, եւ Յոհաննէսճգնաւոր վարդապետին Ըռըշտունեաց, որ աւելի քան զԾ. (50) ամ իբր զանմարմին հրեշտակ կայր կանգուն ի վերայոտից իւրոց՝ յաղօթս եւ ի պաղատանս, զոր եւ տեսաքաչօք մերովք եւ վայելեցաք յաղօթից նորա։ Եւ էր սա իգաւառէն Քաջբերունեաց սուրբ ուխտէն Յարութեան, որԱսպիսընկայ վանք վերակոչի, ի գեղջէն Վրխօնից, որոյյիշատակ օրհնութեամբ եղիցի, եւ աղօթք սոցա ի վերայաշխարհի, ամէն։