Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

34

Անգին ակըն վըրետ շարած, անբան օսկու ռախտ իս, գո'զալ:
Աստվաձ քիզ ու նըրան պահե, ում հիդ վուր նըվախտ իս, գո'զալ.
Բըլբուլին լիզու շինեցիր` դուն վարթի դըրախտ իս, գո'զալ:
Վարթըն մի ամիս ումբր ունե` դուն ամենան վախտ իս, գո'զալ:

Մեմեկ մեմեկ էլ չի ասվի` թարիփըտ դառավ քուլիչով.
Պատիրըտ զարով զարբաբով, դոշամետ` խալով խալիչով,
Տախտակնիրըն` էրծաթեմեն, միխիրըն` օսկե գուլիչով.
Խոսրով փաչայեմեն թողած, դուն, Թովուզի տախտ իս, գո'զալ:

Սկանդարի Զուլղարի թողած ջավահիր իս, անգին լալ իս.
Դանգըն դանգի միչեն հանած, հիդքաշած մըսխալ մըսխալ իս.
Յիփ դուն սեյրանգահըն կ'եհաս, օչով այնումըտ չէ գալիս,
Փաք չունիս փաչահզադիմեն, անղամ, առանց սախտ իս, գո'զալ:

Թեգուզ մըտոք ճարտար ըլի, կանց Սողոմոն դադա ըլի,
Թեգուզ մարքարիտով լիքըն, թեգուզ սադափ սադա ըլի,
Թեգուզ արեգագ, լուսնիակ, թեգուզ հուրիզադա ըլի,
Էդ քու ամեն մարիփաթով դիփունին կու ախտիս, գո'զալ:

Յիրգնուց վըրեդ ձուն է էկի` փունջ մանիշակ նուր իս, ջանըմ.
Մոդըտ նըստողըն կու էրվի` էտ նազի տեր վուր իս, ջանըմ,
Դիռ Սայաթ-Նովեն չէ միռի` դուն ինչի՞ տըխուր իս, ջանըմ.
Թաք յիս միռնիմ, դուն սաղ ըլիս, գերեզմանըս վաղ տիս, գոզա'լ:

(1758)
Էս էլ դիբայի հանգում, Արութինի ասած: Աստուած թողութիւն շնորհէ սիրեկանեն սպանած Արութին Սայաթ-Նովին, քրոնիկոնի 446-ին: