Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

29

Քանի վուր ջան իմ, յա'ր, քի ղուրբա'ն իմ. աբա ի՞նչ անիմ`
Արտասունք անիմ, շատ հոգուց հանիմ, -յա'ր, ղադետ տանիմ:
Ասիր. «ջեյրան իմե. թուղ քի սե'յր անիմ. յա'ր, մըտիկ անիմ:
Մո'ւտ բաղչեն նազով, քիզ գովիմ սազով, յա'ր, իլթիմազով:

Մազիրըտ դաստա, պըռոշըտ փըստա. հեյրանի վախտ է.
Եկ գընանք չոլըն, վուր հասնինք գոլըն. ջեյրանի վախտ է:
Բըլբուլըն վարթին, վարթըն բաղաթին. սեյրանի վախտ է.
Մո'ւտ բաղչեն նազով, քիզ գովիմ սազով, յա'ր, իլթիմազով:

Շուռ գանք համդամով. յիրգնային նամով թուփըն թացվիլ է.
Խաղ կանչինք հանգով, լալեքն ռանգով, վարթըն բացվիլ է.
Սուսան սըմբուլով, ղարիբ բըլբուլով բաղըն լըցվիլ է.
Մո'ւտ բաղչեն նազով, քիզ գովիմ սազով, յա'ր, իլթիմազով:

Պատվական շինած, նըման նըմանած Լեյլու դիդարին.
Յա'ր, ուշկըս գընաց` մազիրըտ մընաց վրա մուհաջարին:
Բաղըն զարթարած, բըլբուլըն քընած վարթի սաջարին. -
Մո'ւտ բաղչեն նազով, քիզ գովիմ սազով, յա'ր, իլթիմազով:

Հաքիլ իս ատլաս, թուրլու զար ու խաս` սալբու դալ բովուն.
Ձեռիտ ունիս թաս, լըցնիս ինձի տաս, ղուրբան իմ քովուն:
Թաք դու բաղչեն գաս` անիս մասնե մաս քու Սայաթ-Նովուն:
Մո'ւտ բաղչեն նազով, քիզ գովիմ սազով, յա'ր իլթիմազով:

(1757 մայիսի 2)
Էսպես Արութինի ասած Թասիրն չինի խաղի հանգում:
Մայիսի 2-ին, քրոնիկոնի 445-ին: