Պատմագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Իսկ թագաւորն Վրաց Բագարատ անուն յազգէ հրէից, որք գերեցան յաւուրս թագաւորացն Բաբելացւոց, եւ բերեալ յազգս մեր՝ ի ձեռն Լուսաւորչին ի Քրիստոս հաւատացին եւ թուեցան ընդ իշխանսն Հայոց, եւ թագաւորք եղեն յետ ցեղին Արշակունեաց Անոյ եւ ամենայն Հայոց եւ ի նեղութենէ անօրինաց փախուցեալ ի տունն Վրաց՝ եղեն ուրացօղք ճշմարտութեանն եւ հաւատովքն քաղկեդոնիկ. եկն սա բազում ընծայիւք ի հնազանդութիւն պիղծ բռնաւորին։ Եւ նա լցեալ չարութեամբ սատանայի ուրացոյց զնա, եւ առեալ գնաց ի Ղարաբաղն՝ ի ձմերոց առաջին թագաւորացն մերոց։

Իսկ թագաւորն Վրաց, լցեալ իմաստութեամբՀոգոյն Սրբոյ՝ խաբեաց զնա եւ ասէ. «Տուր ինձ զօրսբազումս, զի երթայց ի տունն Վրաց, առից զաշխարհնամենայն եւ դարձուցից ի կրօնս ձեր, զի Ը. (8) լեզու էազգն մեր, զամենեսեան ի հնազանդութիւն եւ ի յօրէնսքո բերիցե։ Որ են այսոքիկ՝ Դըւալ, Օսէթ, Իմէրէլ, Իմէկրէլ, Ափխազ, Սօնքեր, Վրացի, Մեսխ։ Եւ նա ուրախացեալ խլայեաց զնա բազու պատուով եւ ետ ի նա զօրս բազումս։ Նա յարուցեալ անթիւ զօրօք՝ եկն իտունն Վրաց։ Իսկ Բագարատն այն յղեաց գաղտաբար առ որդիսն իւր Գօրգի, Կոստանդին եւ Դաւիթ գալ ծածուկ ընդ առաջ նորա՝ օգնել ծնօղին, զի կարիցէ փախչել ի ձեռաց նոցա։ Եւ իւր, առեալ զզօրս չաղաթային, բերեալ ի նեղագոյն եւ ի կածան տեղիս. եւ որդիք թագաւորին, առեալ զճանապարհ ընթացիցն, սուրհանեալ կոտորեցին զբազումս ի նոցանէ, աւելի քան զերկոտասան հազար, որպէս ասեն, եւ առեալ զհայրն իւրեանց՝ գնացին ի բնակութիւնս իւրեանց։