Սիսական

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

22. ԳԵՕՂՔ ԳԵՂԱՔՈՒՆԵԱՑԸՍՏ ՀԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԻ

Այսոքիկ են անուանք քառասունեւեօթն գեօղից Գեղաքունեաց ըստ եկեղեցահարկ  ցուցակին, յորոց, որպէս տեսցի ի ստորեւ սակաւք ոմանք արդ ճանաչին նովին անուամբք. իցեն թերեւս եւ այլք ցարդ ի շինութեան, բայց այլազգական կոչմամբք թաքուցեալք, եւ ոմանք ի սպառ անհետացեալ: Դասակարգ  ցանկի գեղորայիցս ` թուի ցուցանել զմերձաւորութիւն իրերաց, իսկ որ ի հանդիպոյ թիւն ` ցուցանէ զչափ հարկին, յորմէ գուշակի եւ մեծութիւն կամ ճոխութիւն նոցին բայց տեսակ հարկին եւ չափոյն ոչ նշանակի ի հեղինակէն, այլ թուին արմտիք, սովորական արմտեաց չափով ժամանակին, եւ կամ դրամն վարուն:

Կոթ կամ Կոթի  20

Կտկոյք, 12

Գոճոյ-ձոր կամ Կոճոձոր, 12 

Սկերտ կամ Ըսկերտ, 10

Ցըցնի 7,

Խնձի- Թաղք 7,

Յոփեաց ձոր կամ Ոփեաց-ձոր 6,

Նորաշէն 7,

Եւանակաց կամ Յիւնակաց հուն 7,

Ողենի. Ողնի 12,

Գանձաղանտառ 7,

Գողձոր 7,

Երիզակայք-Երիսկոյք 15,

Դաստակերտ 10,

Վասակաշէն 10,

Զառագարակ-Զառանագարակ 7,

Ամասրիա, ( Մասրիք ) 15,

Վաժոց 10,

Կամբրիւն 15, Հոգք, Հագք 15,

Խոկառինճ 12,

Խորոտն 15,

Արգիճի,

Արգաճին 10,

Թմոկ 15,

Մեհոգաց. Մեհոգած 10,

Հովուաց ագարակ 7,

Ձագ 17,

Կարծիք 15,

Ութբրուն 12,

Յուշապերեկ. Յուլաբերէք 6,

Վարդենիք Վերին 6,

Վարդենիք Ներքին 15,

Թամբարարք 12,

Երերուք 15,

Առնճոյ կամ Առնջոյ հուն 15,

Գոմք 12,

Պահավանք կամ Զահավանք 6,

Կուտրակագոմք 10,

Վանավան 7,

Փառականք 10,

Բերան 12,

Ղեխք. Ղիղք 10,

Բրտի այրք 12

Շիկակարբն 15,

Գերափու 15,

Ծաղկայ,

Ծախկայ 7,

Ախայիւնք.

Ախայենք 15.

Յարեսցուք ի սոսա եւ զհայանուն գեօղեանն յիշատակեալ  ի Սիմէոնէ կաթողիկոսէ ըստ թեմից վանօրէիցն, Ա. Սեւանայ, Բ. Հայրավանից, եւ Գ. Շաղուգայ, ի բաց թողեալ զայլազգականսն. իսկ վասն անուանց որ գտանին եւ ի հին վերոյգրեալ ցուցակին ` նշանակեցաք  անդ առ նոսին աստղանիշ, կամեցեալ ազգ առնել զի նոյնք յիշեալք են եւ ի Սիմէոնէ:

Ա. Կաղմախի,

Բատակալ,

Վարզել,

Վարզել միւս,

Փշմակալ,

Կորատեղ,

Բ Փռնադար,

Իլկավանք,

Ափատար,

Բիդնի,

Նորատուս,

Առնեղի,

Գանձակ,

Պարոնբէկի ( գիւղ ),

Խշլաձագ,

Բերդ,

Ազատքաղաք,

Կարմիրշէն

Գ. Կորզաբակ ( Գռզաբակն հին ),

Ձագ փոքր,

Եզնիստ,

Շղուաք,

Ծակքար,

Քթափոր ( թուի Քթաշէն ),

Կարմիրքար,

Կարմիրքար միւս,

Բալախատափ,

Վրացաշէն,

Ամրբար,

Կարմիր աղբիւր,

Գառնակեր,

Գիլիշէն,

Հաբուլ,

Մասրուց անապատ Վանք

Իսկ այլազգի կամ թուրքանուն գեօղք յիշեալք ի Սիսէոնէ, ըստ երից թեմիցն ` են:

Ա. Պուղտարեփե,

Ղարադաղլու,

Բ. Տելի ղարտաշ. Ղուլայի. Գըշլագ կամ Ղշլախ. Պուզխանէ. Գարա գիլիսէ. Դիւդանկի. Եկդանկի. Սեդանկի ( Երկադանկ, Միագանկ, Եռագանկ. ), Քեամանտպուլագ Հասանպուլագ.

Գ. Տիլենճի. Եաստիեօլում, Ալթունթախտ: