Սիսական

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

36. ՍԱՏԱՆԱՂԱՃ. ՇԱՄՓՈՒՐ. ԱՐՏԱՆԻՃ. ԴՐԱԽՏԻԿ

Յայս անուն իմանամք զարեւելեան անձուկ ափն ծովուն Գեղամայ, որ ի հնումն ` հաւանութեան է Սոդից գաւառի լինել մասն, եւ ըստ արեւելաց գրիցն ` այսպէս  յորջորջի ի յետնոց, եւ յայլազգեաց ` Կիւնէիք. են եւ ի սմին գետակք եւ ձորակք այլ մանունք ` ըստ անձկութեան երկրին մօտագոյնս պարսպելոյ ի լերանց, յորոց իջեալ ուղղակի թափին ի ծովն: Սոցա առաջինն, ի հարաւոյ ի հիւսիս գնալով, ի Հս. Շիշգայայ իջանէ ի Սարանար լեռնէ, յոր անուն եւ գեօղ մի փոքր առ եզերբն: Նման նմին եւ երկրորդն ի Սատանախաչ կամ Սատանաղաձ լեռնէ, նոցնանուն հանգրուանաւ 15 տանց. երրորդն ի Գարտարխաչ լեռնէ, առ որով առ ծովեզերբն կայ կարաւանատուն մի լքեալ եւ աւերակ, եւ փոքր հանգրուան մի մերձագոյն եւս ի ծովն: Չորրորդն կոչի յանուն գեղջն Գուշճի-տէրէսի ( Հաւուց կամ Հաւորսի ձոր ) 20 տամբք. արդեօք Հաւսաթաղք գեօղ Սոդից, ըստ ցուցակին ?: - Հինգերորդ ձորագետակն ունի մերձ ի բերանն զամայի հանգրուանն Շամփուրդ կամ Շիմբիր, աղաւաղեալ անուն հայեցի, այլ օտար յեղելոցն ի ցուցակին: - Վեցերորդն իջեալ յինէկ-տաղ լեռնէ, առ ծովեզերբն ունի հանգրուան Քապաճան-տէրէսի անուն, 15 տամբք. որոյ անուն պատշաճի եւ գետակին. առ որով ի բարձրաւանդակս կան հանգրուանք կամ արօտավայրք բնակչաց Շամփուրդի եւ Ճիլայ: - Յանուն յետնոյս կոչի յեօթներորդ ձորագետակն ի պարուէ Շահ-տաղ լերանց իջեալ, ունելով զՃիլ կամ Ջիլ գեօղ համանուն 45? տամբք, ըստ Շոբենայ, մինչ Շահխաթուն 18 գրէր: Նշանակի առ նովաւ եւ աւեր մեծի եկեղեցւոյ, զորմէ չունիմք ծանօթս: Բժշկարան մի միւս եւս անուն ընծայէ գեղջս եւ սակաւագիւտ բոյս մի: Այս է Ոսկիխոտն (Sanguinaria Candensis), եւ բուսանի յերկիրն Գեղամայ, որ է Գիւղարքունի, ի գիւղն որ կոչի Ջիլ եւ Կարմունջ. Սեւանու ծովի անտիի կողմն է. այսպէս իմա »: - Ութերորդ գետակն է Արտանիճ կամ Արտաւուճ համանուն գիւղիւ, զոր Շահխաթ. Օրթանիշ գրէ (50 տամբք ). հայանուն եւ սա ` այլ ոչ գտանի ի ցուցակին հնում, բայց մերձաձայն նմին Արփունջ: Է արդարեւ գեօղն յունջ մի ցամաքի առ միջերկրեայ գոգվ ծովուն յայսմ կուսէ, եւ ընդ լայն գոգոյն Շուրճայ յայնմ կողմանէ ( յարեւմտից ) գործէ զմեծ ցամաքակղզի ծովուն Գեղամայ, հանդէպ Նորատուաց. իբրեւ չորք մղոնք են երկայնութեան ցամաքակղզւոյն ի Հս. ընդ Հր. եւ երեք լայնութեան յԵլ. ի Մ. ի միջակին ամբարձեալ ձգի քարաբլուր Ատա-թէփէ կոչեցեալ, յորմէ եւ ողջոյն իսկ ցամաքն այն, որ թուի Ադա կոչեցեալ ի Հայոց. զի յայս անուն ասէ Սիմէոն կաթողիկոս, « Անապատ մի եւս ի մէջ ծովուն որ Ադա կոչի ». եւ կայ յարեւմտեան սպառուածի կամ ի հրուանդանի. իսկ մերձ հարաւայնումն ` աւերակ բերդի. որոյ հանդէպ յարեւելեան հարաւային եզեբն աւերակ Ալթուն-սէրայ կոչեցեալ: Այս ամենայն ցուցանէ ի հնումն ` ըստ պատշաճի անզուգական դրից տեղւոյն ` բարեշէն եւ վայելուչ գոլ, եւ արժանի հետազոտութեան. զի ցարդ կարծեմ չէ ուրուք ի մերայոց տուեալ ծանօթս ինչ զտեղւոյս, ոչ զշինութեանց եւ ոչ զբնական հանգամանաց. քանզի եւ ըստ այսմ մասին նշանաւոր երեւի բարգաւաճ բուսաբերութեամբ, թերեւս եւ պուրակօք վայրենի թփոց. են եւ երկու լճակք ի նմին, մի առ արեւմտեան լեզուաւն, միւս մեծագոյն ի հիւսիսային արեւմտեան անկեան: - Յերի այսր լճի արտաքոյ ցամաքակղզւոյն կայ Շորժա կամ Շուրճա գեօղ Ռուսաց, ուր գան նաւք ի Նորատուաց: - Ի հիւսիսոյ սորին ի վերայ լերին ` Ագպուլագ, 25 կամ 30 տամբք: - Ի Հս. սոցին է լերանցամէջ ձորակն Գետիկ, որ յայլազգեաց Արտա-չայ կոչի, յաջմէն ունելով զՏալմա լեառն: - Եւ ի սորա Հս. արեւմտից տասներորդ ձորագետակն Դրախտիկ, յայլազգեաց Թօխլուճա կոչեցեալ, համանուն գիւղիւ, 65 տամբք, ի միջի Գարա-ինէկ եւ ( Օձագ-տաղ լերանց: Յիշատակագիր ոմն ծանուցանէ զի յամի 1500 « Յովհաննէս աբեղէն մարտիրոսացաւ ի գեօղս ( յայս ) որ կոչի Դրախտիկ, ի ղանութեան Ալվանդ Փաթշահին. Թվ. ԶԽԹ »: Փափագելի է գիտել զօրինակ նահատակութեանն: - Աստի մինչեւ ի հիւսիսային արեւելեան ծայր ծովուն ` իբրեւ մղոնաչափ մի միայն է լայնութեան ցամաքին ընդ երկայնութիւն տասն մղոնից, երկիր անջրդի եւ անշէն, մանաւանդ թէ ափափայ անգնալի, զի ոտք լերանց իջանեն մինչեւ ի ծովեզրն:

Ի հնոսիսային ծայր ծովուն կիսով մղոնաւ հեռի ի վերայ արքունի պողոտային որ տանի ի Գաւառ, ի Տփղիս եւ յԵրեւան, կայ նշանաւոր ` մեծ եւ բարգաւաճ գեօղ Հայոց 120 կամ աւելի տանց, զարդիս Չուպուխլու կոչեցեալ, ի դիտակ վայրի յաջակողման Մարալըճայ լերին, ի միջի աղբերաց եւ հուպ ի բերան Պալըգ-չայ գետոյ ( Ձկնագետ ). բնակիչքն գաղթեալ են յԱրծափայ  Կոգովտի. ունի եկեղեցի յանուն Ս. Աստուածածնի, եւ վիճակս բարգաւաճս մշակութեամբ: Ճապոտիկ կոչի ըստ մեր լեզուիս գեօղս այս. զոր յիշէ Կիրակոս պատմիչ յառանձին վարս Մխիթարայ Գոշի, յասելն զնմանէ տեսեալ ի տեսլեան « յերեսս դաշտին մերձ ի գեօղն Ճապոտիկ, զոր աշխարհական բառիւ Չիրուկլու ասեն, ի ներքոյ գիւղին մերձ ի ծովն կոյս, վրանս բազումս իբրեւ զաստեղս երկնից, եւ զորս անթիւս որպէս զաւազ առ ափն ծովուն, եւ հիացեալ զարմանայր ընդ միտս իւր եւ ասէր Ահա երեւի տեսիլդ որպէս երկնային եւ ոչ երկրաւոր », եւ այլն. եւ էր այնպէս ըստ պատմողին: Սակաւուք հեռի ի հարաւոյ գեղջն է պահակատուն եւ սուրհանդականոց պետութեան ի վերայ արքունի պողոտային:

Յաւարտ տեղագրութեան երկրիս Գեղամայ նշանակեսցուք եւ զնոր անուանս ինչ ամայի գիւղից ` որոց դիրք անծանօթ են.

Թաթուլի ղշլաղը

Ագ եօգուշ

Հաճի Մումի խան

Պէօյիւկ աղա

Տէմիրճի Պօղոս

Ախսախ Թաուզ

Պաշ կիւզէլ տէրէ ( Ազնուաձոր )

Տէլի Յարութիւն: