Սիսական

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1. ԼԵՐԻՆՔ. -

Գրեաթէ  բովանդակ  երկիրն սիւնեաց լեռնակոհակ  է, ի հիւսիսակողմանն եւ ի միջակողման ` բարձր ց '5000 յարեւմտակողմն խոնարհեալ  ի դաշտ Երասխայ, ընդ որում եւս քան զեւս զիջանի ընդ հարաւ ` ց '1500  եւ եւս նուազ յելս սահմանացն: Թէպէտ   եւ ոչ որպէս զԳեղամայ պարատափին ` միայար գօտիք իցեն լերանցն Սիւնեաց, այլ եւ զատ ի մեկնակ լերանց երեւին եւ կցորդք կամ չարք ինչ նոցին, որք եւ յայլ եւ այլ դէմս իջուցանեն գետս, եւ գլխաւոր նոցին գրելի է զմիջակացն, որ ի հիւսիսոյ  կումէ, այսինքն ի հարաւ-արեւելեան ծայրէ Գեղամայ պարատափին ( կամ լերանց Սոթից ) խաղայ ուղիղ ընդ հարաւ արեւելախառն, մինչեւ յԵրասխ, եւ զարդիս յանուն հարաւագոյն գլխաւոր գագաթանցն ` առ հասարակ կոչի Ղազանկելու լերինք, յորմէ ի վեր ընդ հիւսիս ելանելով `  նշանակին ի պարուն լերինքն Շեքեր-ուս, Ալուն- բարձրագոյնն լերանց աշխարհին որպէս եւ մի ի բովանդակ Հայս, Գափուճիկ, 12060 եւ Ալանկեզ, Սարմուսագլը, Աղրի, Արաստան, Տեվեկեօզ, որ հիւսիսագոյն սար համարի պարուս, որպէս հարաւագոյն Սարիփափախ ի Մ. ի Հր. Ալանկէզի եւ ի Հս. Մեղրեայ: - Հիւսիսային մասն պարուս յարեւելից կուսէ, եւ հարաւակողմն պարատափին Գեղամայ ` ի հիւսիսոյ կուսէ ` պարսպեն զՎայոց ձոր գաւառ, որպէս եւ այլ լերինք ոչ նշանաւորք ` ի հարաւոյ, եւ նուազագոյնք եւս յարեւմտից, գործելով լայնածիր ձոր մեծ, զորոց հաւաքելով զաղբերս ` յօրանայ Արփա գետ, եւ հուն գործեալ ընդ արեւմուտս ` իջանէ ի դաշտն Շարուրայ, թափել յԵրասխ: - Նման իմն ` այլ երկանաձեւ տաշտ կամ ձորագաւառ գործեն լերինք շրջափակք ոչ բարձունք ` ի հարաւակողմն աշխարհին ` զհովիտ Չավընդուր գետոյ, որ եւ վասն այդ օրինակ առանձնութեանն եւ ամրութեան ` կոչեցաւ ի հնումն յատկապէս Չորք, եւ յետոյ ` Աշխարհ կամ Երկիր Ղափանու, այսինքն Կապանու, յանուն գլխաւոր իշխանանիստ ամրոցին. եւ ըստ ռամկաց ` վասն շրջապարոյր ամրափակութեանն ` ծուղակ իմն համարեալ եւ կոչեցեալ, զի զայս նշանակէ անունդ ի թուրք լեզու: - Արեւմտեան պատուար ձորագաւառիս է հարաւային մասն վերոյիշեալ Ալանկէզ լերանց. հիւսիսայինն ` Խաչպօլու լերինք կոչին. իսկ հարաւակողմանն գլխաւոր լեառն է Խուստուփ, 9885': - Արեւելեան լերինք անջրպետք օժանդակաց Երասխայ եւ Կուրի եւ երկոցուն աշխարհացն Սիւնեաց եւ Արցախոյ ` չեն ինչ բարձունք, կամ ոչ նշանակեալ այնպիսիք. իսկ արեւելեան հիւսիսայինք ` որք զայժմեան նահանգն Գանձակայ զատուցանեն ի Գարապաղէ ( Սիւնեաց ), յայտնանիշք եւ հաստակառոյցք եւս են. որպէս արեւելագոյնն Գըրք-կէօղ, 8770', Շալվա, Իսդիսու, եւ բարձրագոյնն Սարիեար-Սըռչալու, 10705', որ կայ յարեւելեան հարաւային ծայր պարատափին Գեղամայ եւ ի Հս. Տէվէկէօղի: - Ի միջնաշխարհին, ընդ մէջ գետոցն Որոտան եւ Հագարու ` կան սեպուհ լերինք Ծղկաց ` Գըզըլ-պօղազ, որ թուի նոյն ընդ կոչեցելումն ( ի Տիւպուայ ) Օղլախ-արմազ, իբր 11070'. Ըշըխլու, 10870'. Քեչալ տաղ, 9990'. Ճանգուրթարան, եւ այլն: - Յարեւելից հարաւոյ Տաթեւու նշանակի Թափասար լեառն, եւ ի Մ. Հր. սորա ` Քամպիլ 10500': - Ի Վայոց ձոր յիշի Այրիձու լեառն. ընդ մէջ նորին եւ Ծղկաց ` Մէխդուխան բարձր լեառն 11180': Ընդ մէջ Ծղկաց եւ Ձորոց ` Իւչթէփէ լերինք 9000'. Կասպել որ է Գաղբոյլք նախնեաց, « մեծ եւ դիտաւոր սար » կոչեցեալ ի Մ. Տաթեւոյ, ուր նշանակին յաշխարհացոյցս Գարագայա եւ Մուրուշ կամ Մուրաշին ?: - Ի Հաբանդ նախնեաց յիշի Ձագեձորոյ լեառն ` ի կողմանս Շիհերոյ եւ Խոտոյ. իսկ յԱղահէճք ` Եղջերուի-խոս սար. զարդիս նշանակի Չալպուռուն 5900': Խնդրելի է ի սոյն կողմանս եւ Քուռակախաղաց լեառն: - Իսկ յարեւմտակողմն Սիւնեաց յԵրնջակ եւ ի Նախճաւան ` Օրաժին ? 9910': Եըլանլու ( Օձուտ ), 7482', ի Հս. Ե. Ջուղայ, Թիու ? 8425'. Դարու ` ի Հս. Ջուղայու եւ ի Հր. Եըլանլուի, ( թուի գրեալն Տաղրի ի ռուս աշխարհացուցի, 5980'), որ է նոյն իսկ լեառն Գարուայ, այսպէս սխալ ընթերցեալ կամ գրեալ ի պատմութեան Սիւնեաց Օրպելեանի: - Ի կողմանս յայսոսիկ եւ Ձորոց գաւառին են եւ Շըխ եուրթի, 11178'. Ազնաբերդ, 8900'. Սարիփափախ կամ Սարիեադախ ընդ մէջ Որդուատայ եւ Մեղրեայ, 8322':