Սիսական

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

76. ԳԵՕՂՔ ԾՂԿՈՅ

Գեօղք եւ շէնք Ծղկայ գաւառի եւ յարակցին Այլախայ, ըստ հին Ցուցակի եկեղեցւոյ Սիւնեաց, են այսոքիկ, հանդերձ բաժիւ հարկին ըամ տրոցն:

Նորիք 12,

Տաթեւ 10,

Ցուր 6,

Ծացարդ 10,

Խովնտ 8,

Տաշու 5,

Հարժիք 10,

Արիտ 6,

Բերդկաներեչի 6,

Արծիւ 6,

Խստուք 8,

Լծէն 6,

Ախնէն 8,

Որոտն 10,

Բերդն 10,

Ոպնի 6,

Երեծ 6,

Երեմի 6,

Ըղուերձ 10,

Մոգոյք 10,

Մրուց 8,

Լոր 12,

Մարդակայր 6,

Մշկաձոր 6,

Տատան 6,

Սապատաձոր 8,

Մազազնի 6,

Փոքր Ոյծ 8,

Տորինք 12,

Տորունիք 10,

Տորունկայ 8,

Տխունիք 12,

Արծափ  12,

Թործողու 6,

Դաստակերտ 10

Գրուակ 6,

Մեծիք 12,

Պիսակ 6,

Աղաթմարաթ 6,

Խուրեք 6,

Ցօղունի 10,

Մորենի 12,

Արեւէս 7,

Բնունիք 6,

Արթէք 10,

Աթղէք 12,

Ծննի 12,

Որդիքիք 12,

Ոզիկի 10,

Ըշտկամայրի 12,

Գետակից 12,

Բղեան 6,

Խանք 12,

Որձաբերդ 12,

Ծաղկայ 12,

Կորովի 12,

Հեղթի 12,

Կիրակոսիկ 12

Բռնակոթ 12

Ագարակիկ 7

Կամավանք 10,

Գայլոց վանք 10,

Վասակակերտ 12,

Մուցք 10,

Շաղատ 12,

Շաղատոյ վանք 6,

Ապարանից գետ 10,

Շոքար 10,

Մեծաձոր 10,

Փեթականոց 6,

Վաղատին 12,

Աղիտու 12,

Գոմեր 7,

Կուրավանք  7

Կաքաւարտի 12

 

Բ. ՅԱյլախ

Քաղատակ 12,

Շաքէ 12,

Շաքէի վանք 12,

Լերին վանք 12,

Դաստակերտ 10,

Անգեղակոթ 10,

Քարունջ 10,

Բորտի ( Ներքին ) 12,

Բորտի Վերին 12,

Գղվրթոտ 6,

Բիւրոտի վանք 6

Իւղոտամաղք 12,

Սարափարախ 6,

Ուռական գետ 6,

Գինական գետ 10,

Գոթաձոր Ներքին 10,

------------- Վերին 7,

Որդանհայր 10,

Ականք 10,

Ձկնարած 12,

Մեծաձոր միւս 12,

Ձղահայրեանք 10,

Կոռոշոփոր 7,

Սապատաձոր 8,

Ի նորագոյն ցուցակս հարկաց եկեղեցւոյն Տաթեւու ` ի գաւառս Սիսիանու եւ ի Վերիձոր, զատ ի նախայիշելոցդ նշանակին եւ այսոքիկ.

Բողոտիջուր 6,

Տնկռլափոս,

Բարձրաշէն

Աղահի,

Կարմիրշէն,

Կլեւանց,

Բլեկանց,

Արուճլուն

Խռնթուղ,

Փուլ,

Բերդատակ,

Պազարչայ,

Խարթանց,

Մխուր,

Գթեվանց (? Գոթաձոր )

Շինաթաղ,

Շինատեղ,

Աղանձ,

Սուարանց,

Ալէլուա,

Ալխաթեան,

Տանձատափ

Ոչ սակաւք ի գիւղորայիցս ծանօթք են եւ այժմ անուամբ եւ դրիւք. փոխանակ այլոցն բազմաց նշանակին արդ ա ' յլ գեօղք ` թերեւս անուամբ եւեթ օտարք եւ նորք, այլ իսկապէս նոյնք ընդ յիշեցելոցն ի ցանկիս, զորս ստուգեսցէ արդեօք ժամանակն, ընդ նոսին եւ զսահմանս երկոցուն բաժնից գաւառիս: Ծղկայ եւ Այլախայ. զոր մեր ոչ կարելով որոշել, որպէս եւ ոչ զնորագոյն բաժանմունս Սիսիանու, Վերիձորոյ եւ այլոց, ըստ սովորութեան մերում տեղագրեսցուք ըստ հովտաց եւ ըստ ընթացից գետոց երկրին: