Սիսական

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

57. ԿԻՒՆԷԻ Վ.

Կիսով փարսախաւ ի հարաւոյ արեւմտից Գաւուչուխ գեղջ առ գետեզերբն Եղեգեայ. եւ իբրեւ նոյնչափ  յարեւելից Ալագեազի ( Եղեգեաց ), կայ փոքրիկ շինատեղին Կիւնէիեւվանք իբր 10 տամբք Թաթարաց. այն է հինն Կնէվանք մենաստան. « զորմէ ասեն, մանկունք  անդէորդք արածէին ջոլիրս եզանց, եւ սկսան խաղալ. եւ կարեալ կնիւն մի ` արաբին խաչ եւ եդին ի վերայ քարի մի, եւ սկսանք երկրպագել եւ ասել: Զոր ինչ երէցն ասէ եւ ընթեռնու, այն ի վերայ քո եղիցի. եւ յայս եզանցս երեքն քեզ մատաղ եղիցի: Եւ զոր նոքա ընդ խաղս արկին ` Հոգին Աստուած իջեալ տնօրինէր նոյնպէս: Ապա ի ժամ երեկոյին սկսան գնալ. եւ թէպէտ ջանացին ` զայն նուիրեալ մատաղսն ոչ կարացին յարուցանել ի տեղւոյն. գնացին եւ ազգ արարին տերանցն. եւ նոքա եկեալ ` ոչ կարացին չարժել. եւ հարցեալ զպատճառն ի մանկանցն ` խոստովանցին զուղիղն: Կոչեալ այնուհետեւ քահանայս ` օրհնեցին զխաչն եւ զենին զեզինսն, եւ պատուեցին զտեղի կընիւնին: Ազգ լինէր այս իշխանացն Սիւնեաց, եւ գային ի տեսութիւն. եւ հրամայեցին շինել, եկեղեցի ի տեղւոջն եւ սահմանեցին զնա տուն կրօնաւորաց բայց զտեղի կնիւնին թողին ի մէջ եկեղեցւոյն փոս մի դուզնաքեայ. եւ մինչ յաւեր տեղւոյն ` ձէթ բըղխէր ի փոսոյն այնքան ` զի օտար ձիթոյ ոչ կարօտանային, այլ եկեղեցւոյն կանթեղունքն նովաւ կերակրիւր: Եւ դեռ կայ եկեղեցին եւ տեղի կնիւնին եւ խաչ եւս, որք վկայեն անսուտ գոյ »: Այսոքիկ ըստ պատմչին Սիւնեաց, որ եւ ցուցանէ բանիւք առ իւրեւ ամայացեալ եւ լքեալ զտեղին, որպէս եւ այժմս, այլ երեւի եկեղեցին սագաշէն կոփածոյ քարամբք (10 քայլ  յերկայնն 8 ի լայն ), չորիւք բռածոյ սեամբք, երկոքումբք աւանդատամբք, մանր դրուագօք քանդակաց: Ի վերայ հիւսիսային որմոյն երեւի արձանագիր եղծ զեղծ. յորում նշմարի անուն հօր պատմչին:

Տարսայիճ իշխան տուի տաճարիս զԽոպանի այգին ( ի ) սուրբ Գրիգոր յիշատակ հոգւոյ իմոյ. սպասաւորք.. Աստուածածնի տուին պատարագ Նորոգեցաւ թեան Դաւիթ Անյաղթ ?.

Նշմարին եւ մնացուածք սենեկաց միանձանցն: Ի դոյզն արձանէդ յայտնի եկեղեցւոյն Ս. Գրիգոր, որպէս յայտնապէս գրեալ է յորմն հարաւակողման.

Նորոգեցաւ Սուրբ Գրիգոր.

որ արդարեւ ոչ ցուցանէ զհնութիւն բանից պատմչին: Են զմենաստանաւն վայրենի եւ պտղաբար ծառք ամայացեալք յեղտիւրս կնիւնաբերս. յարեւելեան կողմանն դամբանք ի չարի, մին Սերովբէի ուրումն եպիսկոպոսի, քանդակաւ օձանիշ գաւազանի. ի միւսում գրեալ է,

Այս է հանգիստ Մահաւղունի. ՉՀԲ.

Ի վերոյ արեւմտեան դրանն գրեալ կայ կամ յետոյ եդեալ վէմ արձանի թուականաւ 1524 ամի.

Խաչս բարեխաւս Տէր Եղիշա Թվակ. ԶՀԳ.

Յերկբայելի թուականաւ եւ գրութեամբ յիշատակարանի աւետարանի միոյ, որ գտանի արդ յԱբլահ գեղջ Գանձակայ, կան այս նշանաւոր ` այլ ստուգելի բանք պատմականք եւ անուանք անձանց եւ տեղեաց.

Ի թվականս ԲՃՂ ? ամին, ես Ամի ( ր ) Վահապ եւ Սուդի Վասիլ իշխանս շինեցի եկեղեցիս, եւ Գաւառանս առուն հանեցի Կինեվանուց ձորերէն ու սարերէն. բնակիչք գեղիս խոստացան սարէն Գ ժամ. կատարողն Աստուծոյ աւրհնին: Դարձեալ, Կամուրջն շինեցի ու Կապն կապեցի. ԹՃ ? անձին յերինջ մորթեցի, ոչխարաց, ղօչից, գառնից սաւս ? այս եղաւ: Դարձեալ, Բուսխանի մուլքն իմն էր, ջուր չունէր, շապտէնն ( շաբաթ ) մէկ օր Ծակքարովն ջուր տվի խթն ( Խաթունին ?) համար: