Սիսական

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

24. ԱՓԱՏԱՐ. ԳԱՆՁԱԿ. ՍՌՆԵՂ. ՓԱՇԱՔԷՆՏ

Երկու մղոնօք ի Հր. Հայր-Յովհան վանից ` առ ծովեզերբն ` կայ Այպուղան կամ Այիպուղան ( Արջախեղդ ?) գեօղ ամայի, առ որով ի հարաւոյ կուսէ հին եկեղեցի կամ մենաստան, որոյ ոչ նշանակի անուն կամ այլ նշմար: Մղոնաւ եւս ի ստորեւ ի հարաւոյ առ ծովեզերբն միւս այլ նման գեօղ Ապուլլար անուն, թուի մերձաձայն գեօղն Ափատար ` յիշեալ ի Սիմէոնէ կաթողիկոսէ: - Աստի իբրեւ փարսախ մի է մինչեւ ի բերան Գաւառագետաց ` ընդ արեւելս հարաւոյ, ի ներքսագոյն անդ ծայր ցամաքի արեւմտակողման Գեղաքունոյ, եւ հանդէպ մեծի ցամաքակղզոյն Արեգունոյ, որք երկուստեք անձկացուցանեն զԾովն ի միջոցին, հնգիւք եւեթ մղոնօք չափ տարակաց մնալով երկոցուն ափանցն:

Ի վերնակողմանս գետոյս ` որ ի բարձր բարձր լերանց անտի Գեղամայ եւ ի Լճակէ միոջէ Արփա կոչեցելոյ իջանէ յայլեւայլ կողմանց, յարեւմտից եւ ի հարաւոյ, կայ աւերակ եւ ամայի գեօղն Գարայ. ի հարաւոյ նորին առ հիւսիսային օժանդակաւ գետոյն ` Քեարիմ քենտ, գեօղ շէն այլ սակաւաբնակ. յորոյ յարեւելից առ գետեզերքն յահեկէն ` Գանձակ, այժմ ըստ այլազգեաց Քէօսէ-Մէհմէտ, որ է հաւանօրէն Գանձաղանտառ հին ցուցակի Սիւնեաց, բարգաւաճեալ ի նոր գաղթելոց Հայոց, զարդիս իբրեւ 180 տանց, ընդարձակ քաջաբոյս վիճակաւ: Ունի եկեղեցի հնաշէն յանուն Ս. Գէորգեայ, հաւասար մեծութեամբ Նորատուաց եկեղեցւոյն, կիսաբոլոր խաչաձեւ: Յորմն աջակողմեան արձանագրեալ է.

 

Ես Կուտուզս եւ որդիքս . Գանձակայ տուաք վախմ զկալերն շրջապատ եկեղեցւոյս:

Արձանագրէ եւ որդի Կուտուզի այսպէս.

Կամաւն Աստուծոյ ես Ստեփաննոս քահանայ որդի Կուտուզ աղ ( այ ) ի շինեցի զշրջապատ եկեղեցւոյս, յիշատակ ինձ եւ մաւրն իմոյ Արդինի եւ եղբարց իմոց:

Գոյ եւ տապան մի մեծ յեկեղեցւոջն ի հարաւակողմն, այսու արձանագրութեամբ, յամի 1513.

Թվ. ՋԿԲ. Այս է հանգիստ Ազարիին, որ էր առաջնորդ Գանձակիս. յիշեցէք ի Քրիստոս. Ես Գունազս կանգնեցի զտապանս:

Գմբեթ եկեղեցւոյն կործանեալ է, եւ փայտայարկ ծածկեալ արդ, կատարի ի նմին պաշտօնն: Յամին 1889, Արսէն Ջաբարեան իւրովք ծախուք ած պարիսպ զեկեղեցաւն, յարդարեալ ճեմելիս հովանաւորս ուռենեօք:

Մղոնաւ ի ստորեւ կայ ի Հս. Գանձակայ Առնեղ գիւղ Հայոց իբր 200 տանց, յայլազգեաց կոչեցեալ Փաշաքէնտ կամ Մէհմէտ աղալի, եւ նոյնչափ հեռի ի Հր. Գաւառ աւանի, ի ստորոտս երկարաձիգ քարաբլրոց, յորոց բղխէ մի յօժանդակաց գետոյն, Կէօք-չայ կոչեցեալ յայլազգեաց: Մնացուածք հին շինուածոց են եւ ի սմին, թէ եւ գեօղն ոչ յիշատակի ի գիրս ծանօթս մեզ. եւ է եկեղեցի մի մեծ, այլ ի սպառ քայքայեալ, եւ միւս փոքր անկործան, սրբատաշ քարամբք եւ փոքու կաթուղիկէիւ, յանուն Ս. Գրիգորի. որոյ ժամանակ շինութեան եւ դէպք անծանօթ մնան, զի ոչ յայտնեցան արձանագրութիւնք ի նմին. այլ միայն բացագոյն ի վէմ մի անջատ եւ ի բաց անկեալ ` կայր գրեալ յիշատակ տիկնոջ միոյ, յամի 1549, այսպէս.

Կամաւն Աստուծոյ Տատլուղան դուստր Պարոն Դաւթին կենակից Փիրհամզայ աղին ( աղային ), որ նորոգեցի շրջապատ Սուրբ Գրիգորիս, յիշատակ հոգւոյ իմոյ. ՋՂԸ.

Գուցէ Փիրհամզէդ իցէ առաջինն ի մէլիքաց Գեղամայ յիշեցելոցն յամի 1513, որդի Եղիշէի, որդւոյ մէլիք Միրզայի, եւ հայր Զօհրապի + 1505: