Սիսական

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

29. ԿԶՆՈՒՏՔ. ԳՈԼԱՏԱԿ. ԱՆՃԻՑ ԱՆԱՊԱՏ

Մերձակից ձորոյ եւ բերանոյ Կոթայ յարեւելից կուսէ կայ բերան անձուկ եւ երկարաձիգ ձորոյ Կզնուտների գետոյն, յանուն գիւղիցն. այլ յի՞նչ պատճառս այսպէս կոչեցին, ոչ գիտեմ, ի սակս Կո՞ւզ չորքոտանւոյ, եթէ Կզունեաց տոհմի հնոյ, թէ յայլ ինչ: Գեօղքն զարդիս կոչին Գարանլըգ կամ Ղարանլուխ, եւ են երեք, Վերին, Միջին եւ Ստորին. բայց մին ամայացեալ է, իսկ այլքն երկոքին բնակեալ ի Հայոց. գլխաւորն է Ստորինն ` հուպ ի ծովեզերն աւելի քան 100 տամբք, եւ Սուրբ Աստուածածին եկեղեցեաւ. Վերինն Կզնուտ, 90 տամբք եւ Ս. Գէորգ եկեղեցեաւ, յանձուկս ձորոյն յարեւմտից ջրոյն: Զառաջինն երեւի Մեծ եւ Փոքր մակակոչեալ գիւղիցն, զի գրի ի յիշատակարանի 1673 ամի, « գիւղն Կզնուտ Փոքրիկ », յորում Գրիգոր ոմն քահանայ կազմէր « ահիւ եւ դողութեամբ զսուրբ աւետարանս ընդ հովանեաւ մեծահռչակ Ս. Աստուածածնին Մաքինանց »: Յերի կայ Վերին գեղջն Գերեզմանոց ` բազում խոյաձեւ շիրմօք եւ խաչաթոռովք, յորոց մի, այլ ոչ հնագոյն (1665 եւ 6 ամի ) է այս ( Թիւ 17), համառօտ արձանագրաւս.

 

Սուրբ Խաչս բարեխաւս Զաքարին եւ կենակցին.

 

Յելից Կզնուտների ձորոյն ` կայ միւս կամ կրկին ձորակք փոքունք նուազ ջրով, յորոց մին կոչի Վարդենոց գետակ, եւ յայլազգեաց Թուխուդլու. զմիւսն ի դէպ է կոչել յանուն Զօրախաչի: Երկոցուն եւս վերնակողմանք անշէնք են. յառաջնումն մերձ ի ծովեզերն է գիւղն Ապտալ-աղալը, հայաբնակ, 40 տամբք, եւ Ս. Աստուածածին եկեղեցեաւ: Ընդ մէջ սորա եւ Ստորին Կզնուտ բղխեն աղբերք մանունք եւ թափին ի ծովն: Յելից հարաւոյ նորին կայ Ալի-ղըսըխ կամ Ալի-ղըսախ գիւղ, նոյնպէս հայաբնակ 85 տամբք եւ Ս. Պետրոս-Պօղոս եկեղեցեաւ: Թուի ինձ եթէ երկոքին սոքա գիւղք իցեն Վերին եւ Ստորին Վարդենիք նշանակեալք ի հին ցուցակի գեօղից Գեղաքունւոյ: - Յերկրորդում ձորակին նշանաւոր տեղի է Զօրախաչ կամ Զօլախաչ գիւղ, յանուանէ մեծի միատարր խաչվիմի իբրեւ 4 Չ. բարձր, եւ մի Չ. լայն, որ ունի եւ պատուանդան եւ քանդակս, պատուեալ եւ յայլազգեաց. կանգնեալ է, ըստ Ջալալեանի, ի յիշատակ որդւոյ Հասանայ ուրումն իշխանի: Եկեղեցին Ս. Գէորգ յարեւմտից գեղջն կայ ի բարձրավանդակի, առ որով եւ գերեզմանք վաղեմիք. յորոց ի միումն վէմ սեւորակ ` նշանաւ վարդապետական գաւազանի, եւ արձանագրաւս:

 

Դաւիթ յաղաւ ( թս ) յիշեցէք.

 

Առ ընթեր սորին է ա ' յլ խաչվէմ ` յորում դարձեալ յիշի անուն Դաւթի, այսու արձանագրութեամբ.

 

Յանուն Աստուծոյ ես Դաւիթ Երէց կանկնեցի զԽաչս յիշատակ հոգւոյ իմ ծնողաց ( եւ ) իմ:

 

Թերեւս Շողագացի Դաւիթն է, եպիսկոպոսն: Բնակիչք Զօրախաչի Հայք են աւելի քան 150 տուն եւ 1400 ոգիք: - Կիսով փարսախաւ ի Հս. Զօրախաչի կայ փոքր գիւղիկ կամ հանգրուան Վերին Ալի-ղըսախ: Սիմէոն կաթողիկոս յիշէ եւ զԱնապատ ( վանք ) Վարդենեաց, որոյ որպէսն անծանօթ է ինձ: Թերեւս իցէ կոչեցեալն Անճից անապատ. Ս. Մինաս եկեղեցեաւ, որում ` յամի 1670 ընծայեն Վարդենեցիք աւետարան մի, կոչելով զինքեանս ` Վարդենենց ճամիաթս ( ժողովուրդ ). եւ ստորագրութեամբ վկայեն զատ յայլոց ` Մկրտիչ պարոնտէրն Շողագայ, եւ Կիրակոս տանուտէր Կանիսէի. միւս եւս տեղի կամ գեօղ ` անծանօթ յայժմուս, եւ թերեւս նոյն ընդ Կնիքն վերոյիշեալ: - Առընթեր Վարդենոց ձորոյն է Ազնուաձորն, որպէս կոչի ցարդ գետն այլազգական թարգմանութեամբ Կիւզէլ-տէրէ, յերկուց առաջից ձուլեալ, յորոց մին կոչի այսպէս ի համանուն բարձր ( իբրեւ 11000') լեռնէ իջեալ, միւսն ` յարեւմտից կուսէ ` Շահպուլագ կոչի. ոմանք Քօլատակու գետ ( կամ Գոլատակ ) կոչեն: Գեօղն Կիւզէլ-տէրէ փարսախաւ հեռի ի ծովէն ` կարի ընդարձակ է իբր 200 տամբք, յարեւմտից կուսէ գետոյն ի տափ մի ձորոյն, Ս. Աստուածածին եկեղեցեաւ: - Ի հանդիպոյ յարեւելից կուսէ ( յաջմէ ) գետոյն կայ հին գերեզմանատեղի եւ մատուռն աւերակ ի նմին: Ի հարաւակողմն գեղջն աղբիւր մի է բարեհամ. եւ ժամաւ եւ աւելի ի Հս. կուսէ կայ այլ գիւղ համանուն, այլ լքեալ եւ ամայի: Ի ձորահովտի աստ խնդրելի է եւ « Քոլատակու անապատն ` որ է անուամբ Ս. Աստուածածնին », ըստ Սիմէոնի կաթողիկոսի, ի թեմի Մաքենոց վանաց: Մերձ ի ծովեզերն ` յաջմէ ` որ է յարեւելից գետակին ` կայ Քէօլաղռան կամ Գօլտըն-գըռան ( համետաբեկ ) գեօղ հայաբնակ առ քարաբլրով, 75 տամբք եւ Ս. Գէորգ եկեղեցեաւ: