Սիսական

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

7. ԲԱՐՔ ՍԻՍԱԿԱՆ ՍԵՐԸՆԴՈՑ. ԲԵՐԴՈՐԱՅՔ 

Առիթ իմն այսպիսւոյ  բնաւորութեան լինէր եւ երկրին բնութիւն եւ դիրք, լեռնաշատ գոլով եւ ամուրս ապաստանի բնականս եւ ձեռագործս ընծայելով, ազատաբարոյութեան տածիչս, որք եւ մի ի նշանաւոր երեւութից են աշխարհին, յոր սակս հին աշխարհագիրն յետ սակաւուց բերոց երկրին կնքէ զբանն, « եւ ամուր տեղիք » նոյնպես, եւ սեփական պատմիչն ( Օրպելեան ) անդստին յետ անուանց գաւառացն յաւելու. « Ամուրք անառիկք ի սմա, որ ի մարդկան հնարից հեռացեաք են, բայց միայն թէ Տէր մատնեսցէ ». դարձեալ. « Ամուրք գովելիք, անվախ եւ անսասան եւ հնարից մարդկան ». ապա թուեալ յանուանէ  իբրեւ քսան եւ չորս բերդս, յաւելու. « Եւ այլ եւս յոլովս, զորս աւելորդ համարեցաք գրել »: Եւ յետոյ այլ ուրեք վասն Բաղաց թագաւորութեան միայն որ ի ԺԱ- ԺԲ դարու, ասէ բերդս ունել 43: Նշանակեալքն ի պատմչէն Սիւնեաց ն սկզբան անդ բանիցն եւ յիշեցեալքն յայլ եւ այլ գլուխս, եւ ի ցանկի գիւղորայից կամ յայլոց. այսոքիկ են, այբուբենական կարգաւ, յորոց շատք ծանօթասցին ի տեղադրութեանս, եւ ոչ սակաւք անծանօթք: Ազնաբերդ, Ադընճոց բերդ, Անապատ բերդ, Անգոկաբերդ, Արփաբերդ Բաղաբերդ, Բաղակայ բ. կամ Քար Բաղակու, Բարկուշատու բ. Բերդ, Բարդաթաղ, Բերդաձոր ( գիւղ ), Բերդատակ գ., Բերդի գլուխ, Բերդիկ ( յԵրնջակ ), Բերդիկ ( ի Բարկուշատ ), Բերդի մայր գ, Բղենոյ բ. Բոլորաբերդ, Բորոտնոյ բ., Բորտոյ բ, Գեղաքունոյ բ, Գեղի, Գիլաբերդ, Գրհամ, Դայեկի քար, Դղեակ Խոսրովու, Եղնաքար, Երնջակայ բ, Եօթնաբերդ ( վիճակ ), Ընջղակաբերդ, Լիզբերդ, Խոզաբերդ, Խոժոռաբերդ, Ծիծեռնաքար, Կապան որ է Բաղաբերդ, Կապույտ բ, Կարճաւան, Կաքաւաբերդ կամ Կաքաւուց քար Կկուաքար կամ Կըկոց քար, Համբատայ բ., Հայբերդ, Հրաշակաբերդ. Հրասեկայ բ., Ձագաբերդ. Ձագեձորոյ բ., Ճանճի բ., Մացրի, Մեղրոյ բ. Նորբերդ ( ի ճահուկ )  Նորբերդ ( ի Վետի ), Շահապօնից բ. Շամբ, Շլորուտ Որձաբերդ, Որձաքար, Որոտն, Ուռաց-քար, Պահու բ., Պաղաբերդ, Պելեւ, Պուղաքար, Պուղտաբերդ, Սիւնեաց բ.,  Սմբատայ բ. Սուլիմաբերդ, Վահանայ բ., Վայոց ձորոյ բ., Վժնաբերդ, Ցախացքար, Ցուր, Քաշէթաղուց բ.

Եթէ նոյնք եւ եթէ օտարք յանծանօթից սոցին ` ոչ գիտեմ, յիշին արդ եւ թուրք անուամբ բերդորայքս.

Ագգալէ ( Սպիտակ բ. )    

Գըզըլճա ( Կարմիր )

Կէավուր գալէսի

Սագսըղան գալէսի ( Կաչաղակի կամ Անծեղի բ. )

Քէչի գալէսի ( Այծուց բ. ):

Իսկ ըստ դրիցն ` որպէս վերագոյնդ ցուցաւ, Սիւնիք ` յարեւմտից միայն ունէր սահմանորդ զբնաշխարհն Հայաստանեայց, իսկ յայլ ամենայն կողմանց զխորթացեալսն, զԳուգարս, զԱրցախ, եւ զայլս. վասն որոյ եւ լեզու բնակչաց իւրոց ընդ եզերական բարբառս Հայոց համարեալ լինէր ` հանգոյն այլոց հնգիցն կամ վեցից, որպիսիք Կորճայն, Տայեցին, Արցախացին, եւ այլն: Բայց արժան է արտաքոյ այսր վայրենութեան եւ օտարաձայնութեան ` ունել զպատրաստի Ծովուն Գեղամայ, ուր երիցագոյն սերունդք Հայկայ սփռեցան, եւ հարուստ դարս հարազատաբար Հայկազունք կոչէին, որպէս ի վեպդ նշանակեցաք. եւ ի դէպ էր որիշ իմն աշխարհ համարեալ զայն, ըստ անհաղորդ բնութեան երկրին, որպէս ի տեղագրին ցուցցի: