Սիսական

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

64. ՁՈՐԱԿ ԱՂՈՊԵՆՈՅ. ՄԱՀԵՒԱՆԵԱՆՔ. ՉՈՒԱ

Այսպէս հաւանիմ կոչել զհովիտ գետակին Էլբինայ, որպէս եւ կոչի յանուն գլխաւոր գեղջս, եւ թուի ինձ յեղեալ յանուանէ Աղոպէն գեղջ հնոյ. յերից կողմանց պարփակեալ ի լերանց եւ ձորոց, յարեւելից ունելով զնստագոյնս զանջրպետս Ապանայ ձորոյն, ի Հս. Ել. զՍուլեմայ ձորոյն կողմնական  լերինս, որպիսիք Թառամ, Հօրս, եւ այլն. ի Հս. զԹօփ տաղ, եւ կռան լերանց հարաւային Գեղամայ. յարեւմտից զանջրպետս Չանախճի հովտին Շարուրայ, ի Հս. զԱրփա գետ: Գետակն Էլբինայ իջանէ յարեւմտեան լերանց անտի, այլ օժանդակս ընդունի ի թիկնաց Սրկղօնից ձորահովտին: Առ աաջվնովն ` սկսեալ յարեւելից եւ յարակից Ռինտայ ձորակին, ի գեղեցիկ քաջաբոյս ձորավայրի ` առ եզերբն կայ փոքր գիւղն այլազգեաց Կօզլուճա, որ թարգմանի Ընկուզուտ, այլ ոչ յիշի ի  գիրս այս անուն գիւղ ի կողմանքս: - Ի Մ. Հր. սորա կիսով փարսախաւ ի ստորեւ յաջմէ ջրոյն ( յարեւմտից ) կայ աւերակ գիւղատեղի Քեանանվիզա ? գրեալ, ոչ գիտեմ ստո՞յգ անուն թէ Կենաուզ, եւ որպիսի ինչ ունիցի մնացուածս հնութեան: - Ընդ մէջ այսր եւ երկրորդի վտակին օժանդակի ամբառնայ լեառն Արտալիզի ` յանջրպետս անդ երկոցուն ձորակացն, յորոց ի գլուխ այսինքն ի վերնակողմանս մերձ ի սահմանս Հորսայ ` մեծագոյն եւս լեառն Ամ եուրտ: Առ վտակաւս այսու կան գեօղք մանունք, բնակեալք ի Միլլի տոհմէ Թուրքաց, Ագգիլիսէ ( Սպիտակ եկեղեցի ) ի բարեբոյս վիճակի. ի Հս. նորին Վրթանէս, եւ ի սորին Հր. Հեշին. յերեսին եւս գոն մնացորդք ինչ ազգային դաստակերտից, ոչ մանր քննեալք, զի եւ ոչ նշանաւորք ինչ համարեալք: Երկրորդ գիւղն հաւանօրէն է Վարդենիք հին Ցուցակին, զի պատշաճի տեղւոյս եւ ըստ դասակարգին եւ ըստ պատմական ինչ աւանդից: Յելից հարաւոյ կուսէ գեղջն կայ փոքր լճակ կամ գուբ ջրոյ խորայատակ, զորոյ եւ զմի կողմն պատեալ է ձեռագործ պատուարաւ եւ ագուգայս գործեալ յոռոգումն անդաստանաց:

Ի հնումն ` ըստ ակնարկութեան իցիք պատմչին Սիւնեաց ` վիճակեալ էին տեղիքս այսոքիկ Մահեւանեան տոհմի իշխանազանց Բաղաց, զորս փոխադրեալ անտի « յաւերման ժամանակին ` բերեալ էր ( այսր ) Աթաբէկն Իւանէ եւ տուեալ հայրենեօք զՆբրոյն բերդ, այլովք ագարակօք »: Մահեւանայ յաջորդեաց որդի նորա Ջուրջ, եւ սմա որդին իւր Մահեւան Բ. յետ կիսոյ ԺԳ դարու, որ « անզաւակ գոլով բաժանէ զհայրենիս իւր ընդ եղբօրորդւոյ իւրում Ամիրային, եւ առնու ըզկէս բերդին, եւ որչափ ջուրն հատանէ զանդաստանն որ ի Վարդանեաց կողմանն եւ ընծայէ զիւր հայրենաբաժինն  զՆորոյն եւ զտունն եւ զայգիս որ յԱռփայ, եւ զամենայ h ստացուածս իւր ` ի Սուրբ Նշանն ( Նորավանից Ամադուայ ), եւ գրէ ինքեան արձան յիշատակի, զի յետ ժամանակաց մի ոք իշխեսցէ խախտել զայն հոգեցատուր ի սուրբ եկեղեցոյն. եւ սահմանէ  ինքեան քսան որ պատարագ ամ յամէ անխափան »: - Յիշեալ բերդն Նրբոյն կամ Նրբիւն, յոր անուն եւ գեօղ մի նշանակի ի հին Ցուցակին, եւ ի տրիցն գուշակի ոչ փոքր լինել, հաւանօրէն է աւերակ բերդն որ ի գագաթան Շրեշ բլրի, յերկայնագիծ  գօտւոջ բարձանցն որ զերկրորդըս այս վտակ անջրպետեն  յարեւմտայնոյնի ի բնիկ Էլբինայ: Այսպէս կոչի լեռնաբլուրն այն կոնաձեւ ամբարձեալ ` վասն բուսոյ շրէշի ` առատապէս աճելոյ ի նմին. յորոց միջի ցրուեալ են մնացորդք բերդին քայքայելոյ. ուր ոչ բազում ամօք յառաջ Պարսիկք ոմանք յուսացան գտանելգանձս ծածկեալս յայրս ուրեք, եւ ձեռնունայն  ելին: Ճանապարհ որ տանի անդր յԷլբինայ եւ ի Վարդենեաց ` առապար է խոժոռագեղ տեսլեամբ անհեդեդ քարաժեռից: Երկու կամ երեք վտակք յարեւմտակողմն Շրէշի եւ բարձրաւանդակին զուգեն զգետակն Էլբինայ, ունելով ձորակս քաջաբուսակս եւ զուարճատեսս. յեզր միոյն ի Հս. այլոց  գիւղից ` կայ Խնձորուտն հին, Էլմալու թարգմանեալ ի Թաթարաց 22 տանց: - Ի ստորեւ ի կցուածի երկուց վտակաց զետեղեայ է փոքրիկ գիւղն Քեօյնալու, յորմէ իբր կիսով մղոնաւ ի ստորեւ միւս եւս վտակ կցի ի նոյնս, եւ ի խորշ մի նոցին յահեկէն ( յարեւելից ) կայ Էլբին գիւղ իբր 50 տանց Հայոց գաղթականաց ի Պարսից բաժնէ. յորոյ  խոյս տուեալ յառաջագոյն  բնակեալ այլազգիքն գնացին ընդ հիւսիս յԱրտալաս գիւղ ` ի գլուխ ձորակի նոյն վտակին: Ըստ անուանն եւ գրադարձութեան սա թուի ինձ Աղոպեն գիւղ հին Ցուցակին. ի վաղեմի շինուածոց չերեւի ինչ ի նմա նշանաւոր, եւ ոչ արձանագիրք ի գերեզմանսն. այլ հարկ է թէ մանր խուզարկութեամբ գտցին ինչ ինչ ի գեօղեանդ. ընդ որս դասելի է եւ Քէօմիւրլիւ ( Ածղուտ ) փոքր գիւղ այլազգեաց ` մղոնաւ ի բացեայ ի Մ. Էլբինայ, ի ստորոտս համանուն լերին:

Յետ միութեան ամենայն վտակացն ` գետակն Էլբինայ խաղայ արեւելախառն ընդ հարաւ, եւ ի Հս. Արփայ գեղջ խառնի ի համանուն գետն մեծ: Միակ գիւղ եւ ոչ փոքր ի հզօրագոյն մասին աստ գետակին յերկոսին ափունս նորին, այլ յաւէտ յահեկէն ` որ է յարեւելից ` է Չուա, առ բերանով վտակին ` առ որով Ընկուզնուտն գիւղ, իբրեւ փարսախաւ հեռի յԱրփայ գետոյ, եւ սակաւ մի առաւել յԷլբին գեղջէ: Բնակիչք գեղջն խառն են Թաթարք կամ Պարսիկք եւ Հայք. ի սոցանէ են եւ տունք ինչ ի վաղեմի բնիկ տեղեաց. բայց գիւղն ողջոյն կալուած է Հասան Ալի սուլդանի, որոյ է անդ եւ տուն մեծ, եւ ի պարտիզին աւազան կամ շատրուան, շուրջ պատուարեալ քարամբք դամբանաց Հայոց: - Յարեւմտակողմն գեղջս ի լանջս լերանց որ սահման հատանեն ընդ ձորահովիտս եւ ընդ Չանախճի Շարուրայ, կան աւերակք հին գեղջն Չուայ, որ ոչ յիշի ի Ցուցակին, այլ ի պատմութեան Ստեփ. Օրբելեան, որոյ եւ հօրեղբայրն Սմբատ այգիս եւ անդաստանս ի գեղջէ աստի նուիրեալ էր Նորավանից. եւ յետոյ ինքն իսկ եղբօրորդին եպիսկոպոսն պատմիչ, զողջոյն իսկ զգիւղն ` զմասն բաժնին Ջալալայ ` որ համամօր եղբօր իւրոյ, գնեալ ի նմանէ 22, 000 դրամոյ, « ամէն սահմանօքն, հողով եւ ջրով եւ այգեստանեօք եւ բոլոր բնակչօք », նուիրեաց սիրելոյ աթոռոյն Նորավանից, « ազատ յամենայն  հարկաց եւ ի դիւանէ անդաւի ( անվէճ ) եւ անհաշիւ յամենայն կողմանց, յեղբարց եւ յաւագաց »: - Ի սպառուած ձորահովտին Էլբինայ առ եզեր Արփայի, յաջմէ, կան աւերակ գեօղատեղիք, որոց որպէսն ինձ անծանոթ: