Սիսական

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

37. ՍԵՒԱՆ ԿՂԶԻ. ԲՆՈՒԹԻՒՆ. ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ. ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՅՐ

Զետեղեալ ի միջի կանաչազարդ կատարաց ` իբրեւ ակն շափիղայ ի լայնալիճ կապիճս ` ծիծաղախիտ ծովն Գեղամայ, ունի յանկեան միում գոհար ակնախտից զկղզին ՍԵՒԱՆ, միակ մենարան մարդկան ի կենսունակ ամայութեան լայնասփիւռ տատանական դաշտին. զի թէպէտ եւ իցեն երկու եւս այլ կղզիաձեւ փոքրիկ ժայռք ցցուեալք ընդ երեսս ջուրցն ` ի հարաւակողմանն, այլ անբնակք են եւ անկենդանք. Սեւան միայն եղեալ է կենդրոն կենդանութեան ծովուս յանյիշատակ ժամանակաց. քան զոր անծանօթ եւս է սկիզբն կառուցման կղզւոյն ի բնութենէ, այսինքն արտակիտումն ի հրամուղ զօրութենէ, յետ ընդերկար ղօղեալ կալոյ յընդերս ջրոց, որպէս յայտ առնեն քարինքն. զի թէպէտ եւ ի հասարակի նման իմն են վիմաց լերանցն շրջակայից, որձաքար շիկագոյն յատակաւ, եւ ի վերայն պասալտեան հրաբղխեայ որակաւ, եւ ցուցանեն չեչաքարս, այլ փայլուն հրաքարք եւ հետք ղուղակի չերեւին ի նմա, եւ հաւաստի բազում դարուք յառաջ քան զԱրարատեան լերինս ներգործեալ եւ դադարեալ. բազում ուրեք յայտնի եւ կոշկոռք տոփի (Tuf) ջրային ներգործութեամբ այլայլեալք: Դուն ուրեք երեւին արդ մասունք վիմաց ի սպառ լերկք եւ ապալերք, որպէս ի հարաւային եւ յարեւելեան կողմանսն, ուր գրեաթէ եւ առլեփ զառ ի վայր իջանեն ի հաւասարութիւն մկանանց ջուրցն, այլ ի հասարակի երեսք կղզւոյն մաշեալք եւ հերձեալք յ ' օդային եւ ի ջրային ազդմանց ` վերարկեալ են բուսաբեր տատերօք. եւ շէնք եւ տունկք ծածկեն զառհասարակ մակերեւոյթն. քարեղէն կողքն եւս գաղտնասերմն բուսովք կամ մամռօք վերարկուեալք են: Այլագունակ կերպարանի Սեւան աչաց դիտողացն ի մօտակայ ծովափանց, եւ ի մօտագոյնս մատուցելոց լաստիւ կամ նաւակաւ. գոյնագոյն իմն կուտակ հաճոյակերպ կառուցեալ ի վերոյ կապուտակային ալեանց, սրահաւաք կատարաւ գմբեթարդ եկեղեցեաց. մանաւանդ յորժամ յետ ոչ կարճատեւ եւ ոչ թեթեւ ձմերայնոց, ի լուծանել ծովուն եւ սառամանեաց, վաղվաղ սկսանի բուսարձակութիւն, եւ մրցելով իմն ընդ ձեռատնկոց ` քան զպարտէզս եւ պահէղս մենաստանին ` կանխեն բնամատոյց մարդք եւ գոյն ի գոյն ծաղկունք հոտաւէտք, պճնազարդելով զապառաժն այն ծովապարփակ:

Յազգէ բուսոց յիշեն մերայինք զՄեխակ եւ զՎարդն վայրի, զատ ի բանջարեղինաց եւ յուռենեաց եւ ի վայրենի մրգաբերաց, որպէս Ալոճի եւ Մամխի. ոմն յօտարաց որ ի սկզբան գարնան յայց ել ` ետես հոյլս դեղնորակ Խառածաղկաց եւ Թաւրինջակս (Primula veris), նախընթացս այլոց տեսակաց, զորս ոչ գիտեմ եթէ քննեաց ոք մանր եւ նշանակեաց: Ի հիւսիսակողման կղզւոյն շարք Ուռենեաց եւ Բարտեաց յարդարեն ճեմելիս հեշտաքայլս:

Ըստ տարածութեան երեսացն չէ ինչ ընդարձակ կղզին, սուղ ինչ պակաս մղոնաչափ մի համարի շրջապատն. եւ ձեւովն նման իմն ծովուն ` երկայնեալ տարածեալ, միայն լայնագոյն ունելով զհիւսիսակողմն. կիսով մղոնաւ սակաւուք աւելի հեռի է ի ցամաքէն յարեւմտից հիւսիսոյ, հանդէպ հայելով Վարաժնունեաց գաւառի, եւ նաւամատոյց ունելով անդ զՑամաքաբերդն: Ձայնահաս մերձաւորութիւն ցամաքին եւ կղզոյն ` գուշակէ զվաղաժամանակեայ հաղորդութիւն նոցին, որգունակ եւ միջնորդութիւն լաստափայտից. եւ ըստ այսմ մասին ` մարթ է ասել ոչ շատ աւելի քան զերեսս բնութեան վայրացն ` կերպարանափոխ լեալ արուեստին, զի տակաւին վարկպարազի լաստիւք կամ անհարթ նաւակօք լինի ծովագնացութիւն յայնմ կարեւոր միջոցի:

Հարկ է թէ ի սկզբանց պատմական ժամանակի ` եթէ ոչ մշտակայ բնակութիւն ` այլ դաստակերտ իմն հաստատեալ էր մարդկան ի կղզւոջս, եւ նախ աստուածեղէն զօրութեան նուիրեալ ` պատկերաւ կամ բագնաւ, կամ զնոյն ինքն զծովաբոյս կարկառն սրբագործեալ եւ դիւցական իմն համարեալ, եւ այսպէս իսկ աւանդեն եղեալ եւ բաւեալ մինչեւ ցաւուրս լուսաւորութեան ազգիս ի Ս. Գրիգորէ. որ փոխանակ հեթանոսական պաշտամանց ` շինէ, ասեն, տաճար փոքրիկ ի գագաթան քարակղզւոյն յանուն Ս. Յարութեան. որոյ ցարդ եւս կարծի մնալ հիմանցն եւ որմոց ինչ, եւ խաչվիմի յարեւմտից կուսէ `  օծելոյ ի նմին Լուսաւորչէ. որոյ, աւանդեն պարզամտութեամբ, հաճեցեալ յոյժ ընդ անզբաղ միայնութիւն տեղւոյն եւ ասացեալ, արդարեւ: Այս է վան, այսինքն վանատեղի, եւ թողեալ անդ զոմանս ի միանձանց ընդ իւր եղելոց ` հաստատել վանս, եւ անտի կոչումն Սեւան ընդունելի իցէ այս ազուական րոյցս. ոչ հակառակելի եւ հաստատութիւն միանձանց յառաջին դարուց անտի քրիստոնէութեան ազգիս, այլ անուան Սեւանայ հարկ է հնագոյն յոյժ լինել, եւ Հայկազանց անտի, եւ թերեւս պատճառ ողջոյն աշխարհին Սիւնեաց այսպէս կոչելոյ: Բայց զարմանալի իմն շնորհ է նորա նուիրակութեան, զի ցարդ ոչ միայն ազգայինք մեր, այլ եւ Պարսք եւ Թաթարք յայց ելանեն եւ կան անդ յաղօթս իբրեւ ի տեղւոջ սրբազանի. մերազգի ուխտաւորք յաճախեն յաւէտ ի տօնական աւուրս Վարդավառի եւ Վերափոխման:

Ի պատմական դարս մեր յառաջ քան զվանսն յիշի Ամրոց կամ Բերդ Սեւանայ, եւ այն նախ յաւուրս տիրապետութեան Արարատւոց. յորոց ` ի սկիզբն Ը դարու ( յամի իբր 703) եկեալ, ասէ Յովհաննէս կաթողիկոս, ոստիկանն Մահմէտ ( որ Բ կոչի ), « մարտ ընդ բոլորից իսկ ամրոցաց Հայոց դնէր, եւ զորս միանգամ յինքն գրաւէր ` առ հասարակ քանդեալ աւերեալ կործանէր. իսկ Սեւան կղզի որ ի ծովակին Գեղամայ, թէպէտ եւ յի սկզբան նուագի անդ ոչ ըմբռնեցաւ ի ձեռս նորա, սակայն զկնի երկեամ մի ամաց մատնեցաւ ի ձեռս նորա. եւ որ միանգամ բնակեալ կային յամրոցի անդ ` գերի առեալ տանէր, եւ զկապուտ կողոպուտն յաւարի առեալ ` սպառսպուռ քանդէր աւերէր զամրոցն »: Իսկ այլ պատմիչ հին ասէ. « Դարձաւ Մահմէտն ի Չորայ, գայ պաշարէ զՍեւան ծովապատն բերդ ամս երեք, եւ ապա առնու, եւ ի սուր սուսերի արկ զորս ի նմայն եգիտ »: Յայսմ դիպուածի ոչ կարելով այլազգ յաջողել յառումն ծովապատ ցամաքին, զԾովն արձակեաց ասեն ա ' յլ պատմիչք համառօտիչք, եւ նուաճեաց զկղզին. - ո՞րպէս, զիա՞րդ. - ցանկալի էր մանրագոյն պատմել նոցա կամ անկորուստ մնալ ժամանակակից պատմչի, ի ծանօթութիւն պատերազմական եւ արուեստական հնարողութեանն, զոր կարեւորագոյն է մեզ արդ գիտել ` քան զաղէտս ամրականացն եւ զաւերս ամրոցին, որոյ դերբուկք, ասեն, երեւին տակաւին ի ստորոտս կղզւոյն ի ջուրս ծովուն. եւ զի հնարիւք իմն ցածոյց զծովն, զայս տայ կարծել արձակումն ջուրցն, զոր այլով բանիւ ` փլուցանել ցուցանէ վիպասանն Սիմէոն Ապարանեցի.

« Յետ երեսուն եւ ութ ամին ` դիմեալ ի Հայս Մահմէտ վերջին,

Այն ` որ փըլոյց զԳեղամայ ծովն, առեալ յաւար զՍեւան կղզին »:

Այլ ջրեղէն պարիսպքն մշտակայունք առձեռնպատրաստ ամրութիւն էին տեղւոյն, որպէս զի եւ առանց ձեռագործ աշխատութեան պատուաբաց, բազում անգամ եւ ի զկնիսն ապաւէն եղեւ կղզին մերայոցս ` յերեսաց Հագարացւոց, անհմտից ի ծովամարտ. եթէ վտանգ եւս սպառնայր ի հինէ յարեւմտից կուսէ, ամրականքն աճապարեալ նաւեալ անցանէին յարեւելակողմն ծովուն, յ ' ամրագոյն եւ յանմատոյց լերին: Արցախոյ եւ Գարդմանայ: Աւանդի եւ յայլում նուագի բազում փորձս փորձեալ դաւաճանից ասպատակաց, եւ ոչ կարելով այլազգ ի բուռն արկանել եւ յաւարի առնուլ զտեղին, մուծանել արս մարտիկս յարկեղս ոմանս, եւ իբրեւ բեռինս վաճառուց հանել ի կղզին, թափանձելով զմիանձունսն պահել առ սակաւ մի ժամանակ մինչեւ անցցէ վտանգ յափշտակողաց, որպէս ասէին, այլ միանձանցն ըստ դիպաց լուեալ ձայն մարդոյ յարկեղացն, խորհուրդ արարեալ մի ըստ միոջէ ընկենուն զայնոսիկ ի ծովն, երգելով զտունս Շնորհեա մեզ Տէր երգոյն ` որ ի Խաղաղական ժամասացութեանն պաշտի արդ, եւ ի նոցանէ իսկ յարմարեալ ասի վասն դիպացս. յայս միտս մեկնեն դրան Խոսրովու ` հօր Ս. Գրիգորի Նարեկացւոյ, ի մեկնութեան Ժամուց, եթէ, « Դեւք եւ մարդիկ անյագաբար միշտ խոկան ի նենգել, որք յայնոսիկ են պարապեալ Որպէս եւ ի Սեւանայ կղզւոյն յայտ է. վասն որոյ եւ զԵրգս ասի երգել ` ի յայտնել դաւաճանող թշնամեացն ». ասելով. « Զխորհուրդն զոր խորհիք ` խափանէ Տէր, զի Աստուած ընդ մեզ է. եւ զբանն  զոր խոսիք ` մի մնասցէ առ ձեզ, զի Աստուած ընդ մեզ է », եւ այլն: - Աներկբայ թուին դէպքս, այլ հանգամանք եւ ժամանակն անստոյգ, եւ հաւանօրէն յետ յիշխանութեան վանացն Մաշտոցէ:

Այս բարերոյս քաջընտիր այր ` յետ վարժիցն ի հոգեւոր հրահանգս ի Մաքենիս, ուր տեսաքս, եւ առանձինն կրթութեանց յանծանօթն արդ մեզ » յԱնապատն Արտաւազդի ապարանք », տակաւին ի տիս գոլով երիտասարդութեան, անզբաղագունի ցանկանալով սրբազան օթարանի խոհից եւ աղօթից, « գնացեալ բնակեցաւ  յապալերին յայսմ կղզւոջ », ասէ աշակերտ նորին. եւ ցուցանէ այնու անբնակ լինել զտեղին, զի եւ անծանօթանալ ի մարդկանէ փափագէր աստուածասէրն  այն, եւ այս լինէր յամի 871 - 2. այլ շնորհք նորին փայլեալք ` յաղթէին փափագանացն, հռչակ առաքինի վարուցն վաղվաղակի տարածանէր շուրջանակի. զոր եւ ընդ առաջինսն լուեալ եւ ծանուցեալ մեծահաւատ տիկնոջն Սիւնեաց Մարեմայ ` դստեր Ա Աշոտոյ  թագաւորի, թախանձ արկանէր նմա, « կանգնել զսա ( զՍեւան ) ուխտ, եւ ժողովել եղբարս միանձնականաց դասս, վասն հոգեաց  Տեառն  իւրոյ արեւպէտ վախճանեցելոյ ` Վասակայ Սիւնեաց իշխանի: Որում բազում անգամ անունկընդիր եղեալ, յետոյ հաւանեցաւ ասելով « Եթէ յԱստուծոյ է հրամանս ` ես ոչ ընդդիմացայց »: Աւանդէ պատմիչն Սիւնեաց, եթէ եւ « հրաման առնու ի տեսլեան ` շինել եկեղեցի յանուն Երկոտասան Առաքելոց, եւ սահմանել միաբանակեացս. յաղագս որոյ եւ գային առ նա Երկոտասանքն ի վերայ ծովուն, յանուրջս. եւ նշանէին զտեղի եկեղեցւոյն: Ահա այն երեւմամբ վերին ազդեցութեամբ շարժեալ մեծ թագուհին Մարիամ բազում թախանձանօք ի հաւան ածեալ զնա, ( բայց ժամանակակից եւ ականատես աշակերտ Մաշտոցի ոչ յիշէ զտեսիլդ ), ձեռն ի գործ արկեալ շինեն զգեղապաճոյճ եկեղեցիսն յանուն Սուրբ Առաքելոց, եւ զմիւսն յանուն Տիրուհւոյ Աստուածածնին, եւ զարդարեալ մեծամեծ սպասուք ` կանգնեն զնա տուն Աստուծոյ եւ բնակարան աստուածազգեաց արանց յ ' ՅԻԳ թուականին Հայոց ». որ է 874 ամ Փրկչին:

Ժամանակակիցն Ստեփանոս ` փոխանակ երկուց ` երիս ասէ եկեղեցիս, նաեւ զքարալեառնն իսկ յորոյ վերայ վանքն ` հաւասար ի մի անուն կոչէ, ասելով. « Բնակեալ էր ( Մաշտոց ) ի վանս ( ըստ այլոյ օրինակի ` ի լերինս ) յայս, որ է անուամբ Սուրբ Առաքելոցն եկեղեցիք երեք »: Եւ են արդարեւ զատ յայլոց ինչ երեք եկեղեցիք հնաշէնք. առաջին եւ գլխաւոր Առաքելոցն, զոր ոմանք յանուն գլխաւորի նոցա Ս. Պետրոս միայն կոչեն, ի հարաւոյ կուսէ վերոյգրեալ նախկին Յարութեան տաճարին, ի տափարակի միում, փոքր տարածութեամբ, խաչաձեւ կիսաբոլոր անսիւն ի վեր ունելով զկաթուղիկէն. երկոքումբք փոքր աւանդատամբք, որոց հիւսիսայնոյն դուռն հանէ ի վեր ի պատուհան մի ի վերայ դասին, ուստի ասեն տիկնոջն Մարեմայ ունկն դնել ժամասացութեան: Երկու դրունք են եկեղեցւոյն. առաջի արեւմտայնոյն ` փայտակերտ գաւիթ յօրինեալ է յետ դարուց: Չերեւի արդ արձանագիր հին, որպէս թուի անյայտացեալ ի ժամանակի նորոգութեանն, այլ յայտ է թէ գոյր եւ յաւուրս պատմչին Սիւնեաց, յելս ԺԳ դարու, եւ անտի համարիմ կարգեալ նորա զանուանս գիւղիցն եւ կալուածոց եկեղեցւոյն. որք են, Վարսեր, Ցամաքաբերդ, Գամաձոր, Բերդքն, Ուռեաց տափ: Որսն Կռակըծին, « եւ այգիս ի Գառնի եւ Յերեւան եւ յայլ տեղիս », ամենայնն պարգեւեալ յԱշոտոյ Ա ` ի հօրէն Մարեմայ. որ եւ յամին 883, ի դառնալ իւրում ի կողմանց Վրաց ` մինչ բնակեալ էր Բանակատեղի առ ծովեզերբն, ցանկացաւ տեսանել զդրուատեալ ճգնազդեցիկն. եւ « Իբրեւ տեսին զիրեարս ` բազում ուրախութիւն եղեւ երկոցունք. ապա յոյժ սիրեցեալ զնա բարեպաշտ իշխանին, շնորհէր երանելւոյն Մաշթոցի զյոյսն մշտնջենաւոր ( Խաչափայտն ), զոր արձակեալ էր նմա արքային Յունաց Վասլի զոր պնդեալ էր ոսկւով եւ զարդարեալ գեղեցկազան գործով, ընդելուզեալ մարգարտով. եւ առեալ եդ ի վերայ աչաց իւրոց եւ համբուրէր զնա: Եւ ողջունելով զմիմեանս ` իշխանն գնաց զճանապարհ իւր, եւ նա դարձաւ ի մենաստան իւր »: - Երկրորդ եկեղեցին որ յանուն Տիրուհւոյ Ս. Աստուածածնի ` կանգնեալ յարեւմտեան հիւսիսային կողման կղզւոյն ի դիւրի, մեծագոյն է քան զառաջինն, եւ նոյնպէս քարակերտ, այլ անգմբէթ սագաշէն, երկու երկու սեամբք, դրամբք եւ աւանդատամբք. չիք եւ ի սմա հին արձանագիր. առաջի արեւմտեան դրանն յետոյ շինեալ է ժամատուն փայտայարկ ` յամի 1664, ի Չիթաղեան ազգատոհմէ, եւ անդ թաղեալ են ոմանք ի վանահարց եւ ի միաբանից, այլ անգիր են տառապանքն: Յայսմ եկեղեցւոջ կատարեն սովորաբար զպաշտամունսն. եւ կից նմին են ` յարեւելից եւ ի հարաւոյ ` փոքր եւ խրթին խցկունք միաբանիցն. իսկ յարեւմտակողմն ` նորաշէնք ( յամի 1834) եւ ընդարձակագոյնք, թուով քսան եւ հինգ: Ի հրապարակին որ ի միջի հին եւ նոր շինուածոցն ` կան չորք մեծամեծ ուռենիք ծառք: - Երրորդ եկեղեցին զոր արդ ոմանք Ս. Ստեփանոս կոչեն ` ըստ աւանդութեան կոչի Ս. Կարապետ, յարեւմտից կուսէ Առաքելոցն, անսիւն գմբեթաւոր, նորոգեալ յամի 1714, որպէս եւ ծանուցանէ համառօտ արձանագիրս այս. Ոմանք ասեն տանուտեարց Գեղամայ շինեալ զեկեղեցիս զայս ի ԺԵ դարու: Այսոքիկ են երրեակ եկեղեցիքն յիշեցեալք ի հին ժամանակագրէն: Կոնդակ վանացն զշինութիւն նոցին ասէ յամի 880, զոր ի դէպ է իմանալ զաւարտմանն ամենայն սարօք:

Ընդ եկեղեցեացն զոյգ շինեաց Մաշտոց եւ զվանսն, եւ ժողովեաց եղբարս կրօնակիցս, եւ զարդարեալ բազմախուռն պատուիրանօք ( Ս. Գրովք ), եւ վայելչական սպասուք. եւ անձամբ իւրով որ ըստ օրէ յաւելոյր զգործ մշակութեանն եւ առաքինութեան շնորհօքն Քրիստոսի. եւ այնչափ յաւելեաց ի մարմնոյ իւրոյ տանջանս, մինչ զի մեկնէր եւս ի մրգոց եւ ի ջրոյ անգամ   զաղօթսն հանապազ անխափան կատարէր, եւ զընթերցասիրութիւն Գրոց սրբոց ոչ պակասեցուցանէր. այլ ինքն եւ առնէր եւ խրատէր զամենեսեան ի նոյն « կարգ »: Զայսոսիկ աշակերտն ականատես ` Ստեփանոս, որ եւ յաւելու, ( եւ ոչ է մեզ զանց առնել, զի եւ այնպիսւոյ եւ այնպիսեաց գտանին յաչաղկոտք ). « ի բազում սուտ եղբորդ յոլով աշխատութիւն գտեալ   համբերութեամբ տանէր այլ է յարտաքնոց նշանաւորաց եւ յաննշանից Եւ այնչափ ճգնութեամբն հեզ էր եւ լաւակն ( կամ լաւակամ ), եւ տեսակաւն զուարթ եւ առատամիտ եւ ընտրող յոյժ, եւ վայելուչ հասակաւ մարմնոյն, եւ մխիթարական բանիւ առ գանեալսն խորհրդով, եւ զօրաւոր եւ ահարկու առ հզօրս »: Զճաշակ երկոցուն եւս բանիցն, զմխիթարականին եւ զխրատականին, խնամով պահեալ աւանդէ մեզ աշակերտակից պատմչիս ` մեծագոյն պատմիչն Յովհաննէս Զ կաթողիկոս. որոց մին է Թուղթն ( իբր յամի 891) առ Աբաս սպարապետ եղբայր Աշոտոյ Ա, որ մախայր ընդ եղբօրորդին իւր Սմբատ Ա, ակն եդեալ թագին, եւ կուսակից նմա համարեալ զկաթողիկոսն Գէորգ ` դրդէր զայլս եւս ընդդէմ նորա ` բծադրութեամբ, եւ զի յոյժ մեծ էր վարկ Մաշտոցի յաչս ամենեցուն ` ջանայր որսալ զնա հրապուրական թղթովք. որոց պատասխանի առնէ սա խոհական եւ հզօր բանիւք պաշտպան կալով հայրապետին, եւ կշտամբելով զդաւաճանսն, միանգամայն եւ ողոքելով. որով ի զգաստութիւն էած զխրոխտ սպարապետն եւ խոնարհեցոյց ` խնդրել թողութիւն ի կաթողիկոսէն: Գտցեն ցանկացողք զերկար գրուածն ի պատմագրութեան Յովհաննու: Միւսն ` մխիթարականն թուղթ գրեալ է առ ապրեալսն ի սոսկալի երկրաշարժ կործանմանէ մեծի մայրաքաղաքին Դուին (893), որ յական քթթել փոխեցաւ յաւեր եւ ի գերեզման ցաւագին. կամ, որպէս գրէր ինքն Մաշտոց, « բուռն զօրութեամբ մանրեալ ճմլեաց աստուածայինն հնձանահար եւ փշրեաց զմայրս մարդկեղէն անտառաց »: Զայս եւս գտցեն որք կամինն ` առ նմին պատմչի, եւ ի մերումս տեղագրի Այրարատ աշխարհի: - Զայսպիսի յնաշխարհիկ այր եւ ամենահաս առ մեծամեծս եւ առ փոքունս, չէր մարթ երախտագէտ մարդկան թողուլ ի ստուերի հեզաշուք խոնարհութեանն. վասն որոյ ի վախճանել Գէորգեայ կաթողիկոսի յամի 897, թագաւորն Սմբատ « եւ համազգիք իւր եւ գահամեծար իշխանք եւ պատուական արք ազատք կացուցին զնա յաթոռ Ս. Լուսաւորչին Գրիգորի Բայց սուրբ այրն Աստուծոյ մինչդեռ սքանչելագործ գովելի վարդապետութեամբն իւրով շինէր, հաստատէր եւ յարդարէր ի կարգս բարեաց գնացից զհօտ իւր հաւատացեալ, արտաքոյ բոլոր վշտակիր հեծութեան ` հանգեաւ ի Քրիստոս, ամիսս եօթն միայն կալեալ զաթոռն հայրապետական ». ամաց գոլով իբրեւ վաթսունեւվեց կամ եօթանասուն: Եւ յաջորդեաց զնա որ զայսոսիկ գրէր ` աշակերտ իւր Յովհաննէս Զ:

Ի միաբանութենէ եւ յառաջնորդութենէ Սեւանայ վանաց ` ընծայեցան եւ ի յաջորդ Ժ դարու կաթողիկոսունք. Ստեփաննոս Գ (970) եւ Սարգիս (992), սիրելին Գագկայ արքայի, որոյ տուեալ էր նմա յառաջն զՇողագայ վանս, յետոյ առաջնորդ կարգեալ այսմ Սեւանայ. ուր եւ էր սա սնեալ եւ զարգացեալ առ հօրեղբօր իւրոյ, առաքինաջան եւ ժիր մշակին Քրիստոսի առաքելական խորանացն սպասաւոր եղեալ »: - Որպէս զՄաքենեաց ` եւ զՍեւանայ վանաց մեծամեծ գովութեամբ գրեն մերձաժամանակ պատմիչք. որ եւ ի վերայ այլոցն զանմատոյց գիրսն պաշտպան ունելով ` տեւեաց բաւեաց ի շինութեան, առաւել կամ նուազ, մինչեւ ցմեր ժամանակս. եւ վասն ամրութեանն ` որպէս յառաջ քան զշինութիւն վանացն ` նոյն եւ յետոյ բազում անգամ եղեւ ապաստանարան վտանգելոց. եւ նախ նորին ինքեան սատարողի շինութեանն ` Մարեմայ բարեպաշտ տիկնոջ. զոր առեալ որդւոց իւրոց ` պայազատաց վաղամեռ ամուսնոյն Վասակայ, ամրանային աստ առ վայր մի յերեսաց Յուսփայ, որպէս եւ յետ սակաւ ամաց խոյս տուեալ ի գործակալէ նորին ի Բշրայ ( Պէշիր )` Աշոտ արքայ Բ, « յանմատչելի ամրոցին ի Սեւան կղզւոջ առկայանայր ». յորմէ եւ ելեալ ` նաւամարտութեամբ վանէր զթշնամին որ ի ծովեզերին:

Յետ այսոցիկ յիշեցելոյ հոյակապ արանց Ժ դարու ` փայլէր անդ յառաջին կէս ԺԱ առաջնորդն Սարգիս վարդապետ իմաստասէր. արժանաւոր թղթակից Գրիգորի Մագիստրոսի եւ ողբակից հասելոց ազգիս աղէտից ի բարձման Բագրատունեաց թագաւորութեան: Իսկ յետ այնր մինչեւ ի միւս եւս Սարգիս, ի սկիզբն ԺԳ դարու, ոչ գտանի յիշատակ վանացս, իսկ աս ` կոչի ի Կիրակոսէ « միայնակեաց  Սեւանայ », որ գտաւ ի ժողովին Լօուոյ ընդ Մխիթարայ Գոչի եւ այլոց: