Սիսական

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

44. ԱՆԳԱՆՔ. ՋԵՐՄՈՒԿ. ԿԷՉՈՒՏ

Աղբերավայրք Արփայի ` որ են բարձրատափք հիւսիսակողման Վայոց ձորոյ, նուազեալք այժմ ի բնակութենէ, թերեւս եւ ի հնումն ` վասն դժուարութեան խորաձոր եւ առապար երկրին, աննիազ ունին զգեղեցկութիւն եւ զհարստութիւն բնութեան ` հանքային մասամբք, այլ եւ բուսաբերութեամբ. ի Հս. եւ յԵլ. շրջափակեալ բարձրակարկառ պարու լերանց, յորս գերածայրեալն յանկեան Հս. Ել. Սարիեար-Սըրչալը, եւ ի Հս. Մ. Եար-թէփէ, ի Հր. Մ. Գույու տաղ, ի Մտ. Մուրատ թէփէ: Մարթ է զլեռնապատ բարձրավանդակս այս կոչել զբօսարանս ջրոց, վասն բազմաթիւ կապկաջասահ աղբերաց եւ ականակիտ վտակաց, որք ընդ ծործորս անձուկս զեռալով իջանեն ընդ հարաւ, եւ միացեալ առ Կեչուտ կամ Գուշճի գիւղիւ ` գործեն զԱրփա գետ: Մի ի վտակացն ` յարեւմտից եկեալ ի Մուրատ թէփէ լերին կուսէ, եւ խաղացեալ ընդ քարաձորս, անտի ապա վիժեալ ընդ ապառաժ գահաւանդս փրփրադէզ վազիւք ` անկանի ի գետն իբրեւ յ '85 Չ. բարձուէ, գործելով ակնախտիղ կամար ջրեղէն, առ Իսդի-սու թաթարաբնակ անշուք գիւղիւ կամ հրուանդանաւ, (20 տամբք ), ունելով ի հանդիպոյ յարեւմտից հարաւոյ զՃէրեան գիւղ 15 տամբք, ի գեղածիծաղ վայրի. որում չէր մարթ անտես լինել ի նախնեաց մերոց, եւ թուի ինձ գեղջս այսմ լինել հինն Անկանք, յանկմանէ ջուրցն, զի եւ աներկբայ այս սահմանաց պատշաճի նշանակեալն ի հին ցուցակի գիւղորայից գաւառիս, գրեալ ըստ այժմու մերս գրչագրաց Անգանք կամ Անգոնք. նա զի եւ թուրք անունն Ճէրեան ` հոսումն նշանակէ: Չեն քննեալ կամ ինձ ծանուցեալ սահմանք գեղջս, այլ յԻսդի-սու վկային հետք շինուածոց եւ եկեղեցւոյ, խաչվէմք եւ գերեզմանք, եւ արձանագիրք կիսեղծք, յորոց ինչ ոք ոչ ընդօրինակեաց. նոյնպէս եւ յայլմէ աւերակ գիւղատեղւոյն, որ սակաւուք ի բացեայ կայ ի հիւսիսոյ կուսէ: - Իբրեւ փարսախաւ յԵլ. Հս. գեղջս կան Ջերմուկք, յոր անուն գիւղ հին նշանակի ի Ցուցակին, եւ յայտ է թէ ի վաղուց անտի ջուրքն երկաթահամք ` վարէին ի բաղանիս բժշկականս, որպէս ցուցանէ եւ հին քարաշէն աւազանն. ոչ սակաւ աղբերք են անդ, յորոց Հինն ( որպէս կոչեն )  հզօրագոյն 30 Ռէօմ. ջերմութեամբ. առ նովաւ միւս եւս բղխեաց սակաւ ամօք յառաջ, որպէս ասեն, ի փրթածոյ եւ յանկմանէ սառնաձոյլ վիմի միոյ, որ փոսացուցեալ զկակուղ գետինն ` բղխեցոյց զջերմուկն: Ի շրջակայ գաւառաց գան այսր բազումք, որպէս եւ ի Ծար, ի  բժշկութիւն եւ ի զբօսանս. քանզի եւ կուսակալ տեսուչք այժմեան գաւառին Եղեգնաձորոյ ` զայս տեղի ընտրեալ էին յամարանոց, ի միջի ծաղկազարդ բարձանց եւ ծիծաղագնաց առուակաց: Մի ի տեսչացդ ` ազգային Լօռեցի Գէորգ Խանազեանց ` յամի 1863  շինեաց յարկ քարուկիր ի վերայ հնոյ աւազանին: Յառաջ քան զնա այլ ոմն եւ մեծապատիւ ազգային վերատեսուչ գաւառին, զօրական եւ բանաստեղծ ( Սէյագնովա ) Պետրոս Մատաթեան ` ընդ այլոց բազում բարի կարգաց խնամ տանէր եւ պիտոյից ջերմըկացն, այլ ոչ եգիտ իւր ձեռնտուս կամ հետեւողս:

Ի Հր. Ել. Ջերմուկի եւ լեռնակողմն Ծղկաց սահմանակցութեան ` կայ Զիրակ գիւղ փոքր թուրքաբնակ, 35 տամբք, առ որով երեւին հետք հին հայութեան, աւերակ եկեղեցւոյ, խաչարձանք եւ գերեզմանք: Աստի ընդ Մտ. Հր. ցՊիլետըք գիւղ ` ի սահմանի երեք կամ չորս մղոն տեղւոյ ` չորք եւս գերեզմանատեղիք են վկայք հին կենդանութեան: - Յիշեալ գիւղդ այժմ թուրքաբնակ 42 տամբք ` յեղափոխեալ պահէ զհին անունն Պրակք, որ ի տրից հարկացն (12 բեռն ) յայտնի ոչ փոքր եղեալ. զնոյն վկայեն եւ մնացորդք եկեղեցւոյն եւ գերեզմանքն. այլ արձանագիր ոչ խուզեցաւ ի նոսին, որպէս եւ ոչ ի մերձաւորս նմին. յորոց սակի մերձագոյնն ի նա մղոնաւ չափ ` եւ հուպ ի գետն յահեկէն, եւ յաջմէ այլոյ գետակի, է Գուշճի ըստ Թուրքաց, եւ Կեչուտ ըստ նախնեաց, զի եւ ցարդ ոմանք ի բնակչացն, որք Հայք են տունք 40, Կիւչիւթ կոչեն, եւ են գաղթեալք ի բաժնէ Պարսից: Գոն եւ աստ, ( որպէս յամենայն կողմանս գաւառիս ), կիսաւեր հին եկեղեցի, գերեզմանք եւ խաչվէմք մեծամեծք. յորս նշանաւորք են երեքին ի գագաթան քարաբլրի միոյ յարեւելից կուսէ, այլ անգիր ասին: Կամուրջ նոր արկեալ էր ի վերայ գետոյն, որ փլոյզ զայն, թողեալ զարձանս այս յիշատակի, ոչ հին.

 

Շինեցաւ կամուրջս ի հիմանէ կոփեալ քարամբ աշխատասիրութեամբ եւ հալալ արդեամբ Մարտիրոսի Մատթէոսեանի եւ կին ( կնոջ ) նորա Թելլի Ղուկասեանի:

 

Ի Մ. Հր. Կէչուտի իբրեւ մղոնաւ հեռի, եւ ի նմանատիպ գիրս, յանկեան գետոյն եւ գետակից վտակի ` նշանակի գեօղ մի, այլ անունն ոչ: - Ի սմանէ մղոնաչափ ընդ Հր. յահեկէ գետոյն ` կայ ամարանոց հանգրուանն Մամարզա-գըշլասը գեղջ 15 տամբք Թաթարաց, իբրեւ երիւք մղոնօք ի Մ. Հր. յաջմէ գետոյն եւ յանկեանն ` զոր գործէ վտակ մի ընդ նմին. կոչի եւ Գալէդաշ ի սակս բերդի փոքու ի քարաժեռի ուրեմն, եւ տայ գուշակել զանուն Գոլոշտի բերդի եւ վանաց, որ էր հաւաստեաւ յայսմ սահմանի, որպէս տեսցի ի ստորագրելի արձանէ Գնդեվանից, եւ որ յիշի ի հին եկեղեցական Ցուցակին, հարկանելով վեց բեռն: Յայս բերդ Գոլոշտի վանից բաւեաց անկանել Լիպարիտն նախահայրն Օրբելեան իշխանաց Վայոց ձորոյ, նետահարեալ « ի գլուխ լերինն որ հանդէպ բերդոյն Բորոտնայ եւ կոչէ առ ինքն զեպիսկոպոսն իւր զՏէր Սարգիս, եւ հաղորդեալ անդէն վախճանի, եւ բերեալ դնի ի Նորավանս »: