Սիսական

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

96. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԳԵՕՂՔ

Ոչ է յայտ սկիզբն շինութեան եւ բնակութեան գաւառիս, եւ ծագումն անուանն, որ ուղղագոյն է Հաբանդ, զի այսպէս գրի ի ձեռագիր օրինակս աշխարհագրութեան Խորենացւոյ, այլ ուրեք Խաբանդ, Աբանդ, Համբատ, յոր անուն կայ եւ գաւառ մի Արցախոյ ` Միւս Հաբանդ կոչեցեալ, որպէս ի սմին աշխարհի Սիւնեաց են Բաղք եւ Միւս Բաղք. յորմէ երեւի ի հնումն սահմանակից լինել երկոցուն, առ որ հարկ է այսմ Հաբանդայ ` զորմէ բանքս են ` ձգիլ եւ յայնկոյս Հագարեայ: Նշանակելի է վերջայանդ անուանն եւ զուգութիւն ընդ երկուց եւ երից այլոց գաւառաց Հայոց, ( Վանանդ, Մարանդ, Զարեւանդ ): Բազմաց թուի այսր անուան Հաբանդայ ` յեղուլ ի ռամկօրէնն Ղափան, որպէս կոչի գէթ յերկուց դարուց հետէ մեծ մասն հարաւային արեւելեան Սիւնեաց. այլ ստուգագոյն թուի ի Կապանէ Բաղաց փոխումն անուանն ի Ղափան քան ի Հաբանդայ. սակայն յետինս այս տիրող անուն ոչ ի վերայ միոյն կամ միւսոյն միայն ձգի ` այլ յերկոցուն եւս:

Ի նախնեաց Սիսակեանց լինելոյ բնակութեան գաւառիս, վկայէ պատմիչն ի յիշատակի Ձագեձորոյ բերդին, որ եւ Հաբանդայ բերդ կոչէր, իբրեւ գլխաւոր այդպիսի շինից գաւառին, եւ ի Ձագայ կամ ի Ձագիկ նահապետէ համարիւր շինեալ, ի զարմից նախահօրն Սիւնեաց: Յիշին ի պատմութեան Ձագիկ անուն պայազատք ի կողմանս Բաղաց, հաւանօրէն սերեալք յառաջնոյ անտի հին նահապետէ, եւ որպէս երեւի ` յետոյ միանալով կամ խառնելով Հաբանդայ ընդ Բաղաց, յանուն յետնոյս յիշատակին իշխանքն: - Յառաջին կէս Ժ դարու Փիլիպպէ թողն մեծ Փիլիպպէի ` տիրէր Հաբանդայ: Յանուն հնոյ բերդին ( Ձագեձոր ) համարիմ, այլազգեաց բռնազբօս ծեքմամբ, ի յետին դարս եւ մինչեւ ցարդ Զանկեազօր կամ Զանկէզուր կոչել զգաւառս Հաբանդայ, որպէս ի հնումն ներհակաբար յանուն գաւառին բերդն. եւ միւս եւս ներհակութեամբ, մինչ ի միջին դարս Հաբանդ նուազեալ ընկղմեալ իմն թուի ի միջի մերձակայ գաւառաց Բաղաց կամ Ծղկայ, զարդիս Զանկեազօր անուն ` որոյ բունն ի Հաբանդ ` տարածանի յընդարձակ սահման, պարագրելով ոչ միայն զԲաղս եւ զԱղահէճ եւ զԿովսական, այլ եւ զԾղուկս եւ զՎայոց ձոր մասամբ, որպէս նշանակեցաւ յառաջագոյն: Հին Ցուցակ հարկատուաց եկեղեցւոյն Սիունեաց 59 գեօղս նշանակէ Հաբանդայ, որ են այսոքիկ, հանդերձ չափով տրից նոցին.

 

Աղախերդ

12

Խալխալք կամ Խալխք

8

Կատավանք կամ Գադավանք

8

Խնձորեսկ

10

Վանոցա կամ Վանացայ

20

Մրկաքար

12

Խորժայ

7

Շոռնխոյ

12

Տանձեակ

7

Թաղթուն

7

Տեղ

12

Քէչագեղ կամ Քօչագիւղ

12,

Պատանդավանք

7

Եզնի

7

Նորաշինիկ

7

Խոնածախ

20

Վաղատու

12

Ակարդոն

10

Խորխոր

7

Մակալոց

10

Մակաղոց միւս

7

Կարբինք Վերին

8

- Ներքին

8

Տեղի կամ Դեղի

12

Գօրու

20

Կտվայ կամ Գտաւայ

6

Լուսակունք

10

Բազմածակք

6

Շագուայ

10

Արտաշէն

6

Անձկայք

6

Քրվանք կամ Քրօնք

20

Գենենաթաղք

6

Գնդաշէն

12

Ղոկոնի

8

Բողեան, Բուղեան

12

Ցատղոնի, Ցօղունի

12

Քարոտան, Քորոտան

15

Ագարակ

8

Ըղուերձ

12

Անձկայք

12

Ականայ

10

Ձագաձոր

12

Պետրոսկայ վանք

10

Նախանձփոր

8

Աղոջրիկ կամ Աղուոյ ջրիկ  

«

Գորայք

10

Ուսկաձակ, Ասկածակ

8

Խոտ

12

Ստորին ?

12

Մարգաձոր կամ Մաշկաղոց

8

Բահիզաձոր, Պահիզաձոր

18

Բոքս, Բաքս

10

Նափակաշէն

12

Արքոյ

10

Թաղարայ

8

Շաթիթաղք

8

Շնոյհերք

24

Հալէ

8

 

Ի յետին ցուցակս եւ ի գիրս յիշին եւ այսոքիկ.

Հիւսնիդարա,

  Ալիղուլիշէն,

  Քարաշէն,

Արաւիս,

Մաղանջուղ,

Սուլդանի ղշլախ,

Կուռնիձոր,

Յերկուս վիճակս տրոհեմք ի տեղագրիս զՀաբանդ, ի Ձոր Բարկուշատայ եւ ի Ձագեձոր: