Տարեգիրք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի թուին Հայոց ՇՀԳ [573=1124] եկն Պալակն բազում զօրօք ի վերայ քաղաքին Մնպիճայ եւ կանգնեաց անդ մեքենայս եւ նեղէր զնոսա. եւ ամիրայն որ կայր ի կլայն՝ առաքեաց առ կոմսերն Ֆռանգաց գալ օգնել նոցա, եւ խոստացաւ տալ զքաղաքն ի նոսա։ Եւ նոցա ժողովեալ զօրս փութանակի գնացին. եւ եկն առ նոսա կոմսն Տլքոյ Մահի, եւ կոմսն Թլպաշրայ եւ Ռապնայ՝ Հեռի։ Եւ ել Պալակն ընդդէմ նոցա ի պատերազմ, եւ պարտեցաւ Ֆռանգն, եւ դարձան ի փախուստ /100բ/ եւ սպանաւ Կ [60] ձիաւոր, եւ կոմսերն փախեան եւ անկան ի Թլպաշար. եւ Պալակն մեծաւ ուրախութեամբ դարձաւ ի վերայ Մնպիճայ, եւ նեղէր զնոսա պատերազմաւ, եւ մերկացեալ ի զրահից նստաւ ի գիներբուս, եւ եկեալ նետ մի չարխի դիպաւ եւ եսպան զնա. եւ կոչեաց զՏումրտաշն, զորդի ամիր Խազէ, եւ ետ իշխանութիւն իւր ի նա եւ ցրուեցան զօրք նորա, եւ կորուստ նորա եղեւ ուրախութիւն ամենայն քրիստոնէից։ Եւ էր յաւուրսն յայնոսիկ թագաւորն Երուսաղեմի եւ Կալարանն եւ քուերորդի թագաւորին ի Հալպ ի բանտ. յայնժամ Ճօսլինն եւ թագուհին արարին ընդ Տումրտաշն հաշիւ՝ գնել զթագաւորն, եւ ետուն պանդանտ զդուստր թագաւորին եւ զորդի Ճօսլնին եւ ԺՌ [10. 000] պանդանտ այլ ընդ ՃՌ [100. 000] դահեկանէ, եւ ազատեցին զթագաւորն ի ծառայութենէ, եւ եղեւ ուրախութիւն ամենայն հաւատացելոց։ Եւ Կալարանն եւ Տումրտաշն մնացին անտ ի Հալպ, եւ ոչ ազատեաց զնոսա։ Արդ այս Բ /101ա/ գերութիւն Պաղտնին, որ Ճօսլնին աշխատութեամբ ազատեցաւ։ Ի սոյն ամի իշխանն Հայոց Միխայլն նեղեաց զԿառկառ պատերազմաւ եւ էառ զնա, էառ եւ զՊեպուլաւ։ Ի սոյն ամի թագաւորն Վրաց Դաւիթ արար բազում կոտորածս ի Մսլմանքն, եւ էառ զմայրաքաղաքն Հայոց զԱնի, որ եկաց ի ձեռս այլազգեացն ամս Կ [60], եւ հանեալ անտի զորդին Մանուչէի՝ տարաւ ի Տփխիս, եւ զմեծ եկեղեցին զսուրբ կաթողիկէն օրհնեաց կրկին, եպիսկոպոսօք եւ քահանայիւք, վասնզի մզկիթ էին արարեալ, եւ եղեւ ուրախութիւն քրիստոնէից։ Ի սոյն ամի գայր տուկ մի ի Ֆռանգաց բազում զօրօք, եւ իջեալ ի վերայ քաղաքին Սրոյ, եւ պատեալ զնա շուրջ եւ նեղէր յոյժ, եւ նոքա յուսահատեալք խնդրեցին երդումն զի ելեալ գնասցեն անվնաս։ Եւ տուկն արար որպէս խնդրեցին. եւ նոքա տուեալ զՍուր, եւ ինքեանք գնացին ի Դամասկոս անվնաս։ Եւ ետ տուկն զՍուր պարգեւս գերեզմանին Քրիստոսի, /101բ/ եւ ինքն գնաց խաղաղութեամբ յաշխարհն իւր։ Ի սոյն ամի թագաւորն Երուսաղեմի եւ Ճօսլին կոմսն Ուռհայոյ գնացին զօրօք ի վերայ Հալպայ. եւ գայր գլխաւորն Արաբացւոց զօրօք իւրովք յօգնութիւն Ճօսլինին, եւ թոռն Դդուշին տէրն Մելիտինոյ, որդի Խլիճ Ասլանին, գայր եւ նա յօգնութիւն նմա։ Եւ եղեւ հանդէս մեծ ի վերայ Հալպայ եւ արկին զքաղաքն ի մեծ նեղութիւն, եւ քաղաքացիքն ազդ արարին ասպասալուն Պարսից Բրզուխին՝ գալ օգնել նոցա. եւ նա ժողովեաց զզօրս իւր եւ զկնի Զ ամսոյ հասանէր ի Հալպ, եւ ի բաց վարեաց զնոսա ի Հալպայ, եւ գնացին իւրաքանչիւր ոք ի տեղի իւր, եւ ոչ ումեք եղեւ վնաս։ Ի սոյն ամի եկն Խազի ի վերայ Մելիտինոյ, եւ նեղեալ զնա ամիսս Զ եւ էառ զնա, եւ տէրն Մելիտինոյ կինն Խլիճ Ասլանին, գնաց ի Մարաշ առ քրիստոնեայսն։