Տարեգիրք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի թուին ՈԺ [610=1161] թագաւորն Վրաց Գորգէ, եկն ի վերայ քաղաքին Անւոյ եւ Ա օր արար եւ էառ զնա պատերազմաւ եւ կոտորեաց ընդ Հայ եւ ընդ Թուրք արս Ռ, եւ եդեալ զօրս պահապան քաղաքին արս ԲՌ [2000] եւ դարձաւ յաշխարհն իւր։ Իսկ տէրն Խլաթայ Շահրմէնն արար ժողով հեծելոց ՁՌ [80. 000] արանց եւ եկեալ նոքօք յԱնի պաշարեաց զնա. եւ լուեալ թագաւորն Գորգէ՝ եկն սրտմտութեամբ ի վերայ նորա եւ կոտորեաց զամենեսեան ի սպառ, եւ ըմբռնեաց ի նոցանէ գլխաւորս արս ԶՌ [6000], եւ ապրեալքն էին յայնքան բազմութենէն անձինս եւ դատարկս մազապուրծ զերծեալս արս ԺՌ [10. 000]. եւ լցաւ թագաւորն Գորգէ աւար/121բ/աւ նոցա եւ յաշխարհ իւր դարձաւ ուրախութեամբ։ Ի սոյն ամի տէրն Անտիոքայ Ըռնաղտ բրինծն, առեալ Ռ այր ձիաւոր եւ հետեւակ եւ գայր նոքօք ի գաւառն Տլքոյ ի Կաթողիկոսեանց բերդն ի Ծովքն, եւ ասպատակաւորս սփռէր շուրջ զգաւառօքն, գերել եւ աւար առնուլ զխորանաբնակ Թուրքմանսն։ Իսկ Մճմատինն, տէրն Արեւնդոյն, որ երկրորդ էր Նուրըտնին, յառաջագոյն ժողովեաց արս ԺՌ եւ դարանամուտ եղեալ նոցա, յարեան ի վերայ եւ կոտորեցին զամենեսեան եւ կալան զբրինծն եւ Լ ձիաւոր, եւ տարան ածին ի Հալպ բազում նախատանօք, եւ առաքեալ աւետաւորս առ Նուրըտինն ի Դամասկոս, զի անդ էր ժողոված։ Իբրեւ լուաւ՝ աւերեաց զամենայն գաւառն քրիստոնէից մինչեւ ի Տրապօլիս, եւ եկն էջ ի վերայ Հերմին. եւ թագաւորն Երուսաղեմի եւ Թորոս, որդին Լեւոնի, յԱնտիոք էին, վասն որոյ ոչ իշխեաց յամել անդ, այլ գնաց յետս, եւ Նուրըտինն գնացեալ էառ զԱրց/122ա/խան երդմամբ, եւ քակեաց զբնակութիւնն եւ զգերին տարեալ ի Հալպ։ Ի սոյն ամի գնաց Խլիճ Ասլան սուլտանն ի Կոստանդինուպօլիս առ թագաւորն Մանուիլն, եւ տարաւ զեղբայրն Նուրըտնին զՄիրանն, եւ եդ դաշինս ընդ թագաւորին կալ ընդ նմա սիրով զամենայն աւուրս կենաց իւրոց, եւ դարձաւ յաշխարհն իւր բազում պարգեւօք։