Տարեգիրք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի թուին ՈԺԸ [618=1169] առնու Մլեհն, եղբայրն Թո/125ա/րոսի օգնութիւն ի Նուրըտնէն, որ էր տէր Հալպայ, եւ բազում Թուրքով եկն եմուտ յերկիրն Կիլիկեցւոց եւ տիրապետեաց իշխանութեան եղբօրն իւրոյ, եւ բազում առ եւ աւար առին Թուրքերն։ Եւ քինախնդիր լեալ հակառակացն իւրոց եւ գերփեալ տառապեցոյց զնոսա եւ մատնեաց բանտից եւ կապանաց, եւ ձեռնարկեալ յեպիսկոպոսունս՝ ատամնաթափ առնէր, եւ ուր կասկածէր թէ գոյր ոսկի կամ արծաթ՝ յափշտակէր։ Որ եւ զկանայս պարկեշտս եւ համեստս խայտառակէր եւ աղտեղի պոռնկութեամբ եւ անամօթ լրբութեամբ ապականէր։ Եւ լցաւ ոսկւով եւ արծաթով եւ յղփացաւ փարթամութեամբ ի զրկանաց անմեղաց։ Եւ էր սա այր գազանամիտ, չարաբարու եւ անողորմ, եւ ատէին զնա ամենեքեան եւ ցանկային զերծանել ի նմանէ, այլ ոչ գտանէին առժամայն տեղի։