Յիշատակարան. Մասն I (1763-1767)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  ԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

1. Գիրք աղօթից, որ կոչի Զբօսարան հոգեւոր, Էջմիածին, 1772, (184 էջ ): Այլ տպագրութիւններ ` Նոր Նախիջեւան, 1790 եւ 1794:

  2. Տօնացոյց, հտ. 1-2, Էջմիածին, տպ. Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի, 1774-75. 564 էջ. երկրորդ տպագր. ՍՊԲ, 1786 թ. II հատոր ( ինքնագիր օրինակը տե ' ս Մաշտոցի անուան Մատենադարան, ձեռ. 9191)

3. Կարգ թաղման կարգաւորաց. Էջմիածին, 1777, Էջմիածին: 160 էջ

  4. Սիմէոն Երեւանցի, Տաղարան փոքրիկ, Էջմիածին, 1777, 40 էջ  

5. Սիմէօն Երեւանցի, Պարտավճար, Էջմիածին, 1779-1783, 383 էջ  

6. Սիմէոն Երեվանցի, Սահմանադրութիւն վասն հնգից կիւրակէիցն, Կ. Պոլիս, 1766  

7. Յիշատակարան ­` « Դիւան հայոց պատմութեան », հատոր Գ. Ը, հրատ. Գիւտ քահ. Աղանեանց, Թիֆլիս, 1894, 1908, 1913  

8. Քարոզգիրք ­, Մաշտոցի անուան Մատենադարան, ձեռ. 25, 2157, 2207, 2212

9. Մաղթանք կայսերական ( Առ կայսրուհին Եկատերինէ եւ արքայորդին Պաւել Պետրովիչ ), Մաշտոցի անուան Մատենադարան, ձեռ. 7788

10. Լուծմունք արտաքին գրոց Պրոֆիւրի ներածութեա, Արիստոտելի (10) ստորագրութեանց եւ Պերիարմէնիաս գրքի, Մաշտոցի անուան Մատենադարան, ձեռ. 9595, 2652, 2499

11. Լուծմունք Դաւիթ Անյաղթի « Հնգից առակիցն », « Բաժանման գոյից », մեկնութիւն, Մաշտոցի անուան Մատենադարան, ձեռ. 2220

12. Մեկնութիւն Պրոկղի, Մաշտոցի անուան Մատենադարան, ձեռ. 2502, 2552, 8214

13. Կանոնական թուղթք ­, ՄՄ ձեռ. 4479, 9120 ( Օրինակք գրութեանց Սիմէոնի Երեւանցւոյ 1737-1779 թթ. )

14. Սիմէոն Երեւանցու մանրանկարը տե ' ս Մաշտոցի անուան Մատենադարան, ձեռ. 8712 ( Գիրք աղօթից ):

15. Սիմէոնի կաթողիկոսի մեկնութիւն յայտնութեան Յովհաննու ­ - Մաշտոցի անուան Մատենադարան, ձեռ. 3091

 

7. Մատենագիտութիւն

Ա. « Դիւան Հայոց պատմութեան » Գիւտ քահ. Աղանեանց, III, Թիֆլիս, 1894, էջ ԻԱ ­ ՃՂԶ

Բ. ԲԱԲԱՅԵԱՆ Լ. Հ., Դրուագներ Հայաստանի XIV­-XVIII դարերի պատմագրութեան, Երեւան, 1984, էջ 201-209

Գ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ Ա., Եկեղեցական հողատիրութիւնը Երեւանի խանութիւնում XVII-XVIII դդ. եւ Էջմիածինը որպէս խոշոր հողատեր ( տե ' ս « Երեւանի պետական համալսարանի գիտական աշխատութիւնները »), հտ. XXX, Երեւան, 1940

Դ. ԵՍԱՅԵԱՆ Ա., Հողային սեփականութիւնը նախկին Երեւանեան խանությունում ( տե ' ս « Երեւանի պետական համալսարանի գիտական աշխատութիւններ »), հտ. XXIII, Երեւան, 1946

Ե. ԱՃԱՌԵԱՆ Հր., Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Դ, Երեւան, 1948, էջ 518-519  

Զ. ՇԱՀԱԶԻԶ Ե., Մեծագործ Սիմէոն Երեւանցին ( տե ' ս « Հասկ » հայագիտական տարեգիրք ), Ս տարի, 1949-1950, էջ 209-234

Է. ԼԵՈ, Հայոց պատմութիւն, հ. 3, գիրք 2, Երեւան, 1973  

Ը. ՄՍԵՐԵԱՆՑ Մ., Պատմութիւն կաթողիկոսաց Էջմիածնի ի Սիմէօնէ մինչեւ ցՅովհաննէս, Ը, Ամք Տեառն 1763-1831, Մոսկուա, 1876, էջ 1-4  

Թ. ՕՐՄԱՆԵԱՆ Մ., Ազգապատում, մասն Բ, Կ. Պոլիս, 1914, Ճ 2070-2139  

Ժ. ԱՎԴԱԼԲԵԳԵԱՆ Թ. Սիմէոն կաթողիկոսի « Յիշատակարան »- ի ծածկագիրը, - ԱՎԴԱԼԲԵԳԵԱՆ Թ. Հայագիտական հետազօտութիւններ Երեւան, 1969, էջ 361-338

ԺԱ.            Հայկական սովետական հանրագիտարան, հտ. 10, Երեւան, 1984