Ատամնաբոյժն արեւելեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵՍԻԼ Զ.

ՆՈՅՆՔ եւ ՄԱՐԳԱՐ


ՄԱՐԳԱՐ

Բարեւ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ, սեղանին առջեւ զբաղած

Աստուծոյ բարին:

ՄԱՐԳԱՐ

Երէկ գիշեր ուշ հասայ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Հասար:

ՄԱՐԳԱՐ

Չկրցի հոս գալ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Չկրցիք:

ՄԱՐԳԱՐ

Ձեզի ըսելիք ունիմ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ, միշտ զբաղած

Կրնաք ըսել:

ՄԱՐԳԱՐ

Տիկինը տեսայ որ բարկացած կ՚երթար:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Կրնայ երթալ:

ՄԱՐԳԱՐ

Կռու ե ՞ր էք հետը:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Կռուեր ենք:

ՄԱՐԳԱՐ

Բայց չվայլեր։

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Չվայլեր:

ՄԱՐԳԱՐ

Պէտք է որ ամուսին մը իր կինը սիրէ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Պէտք է որ սիրէ:

ՄԱՐԳԱՐ

Ըսել է որ դու ք չէք սիրեր:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Չեմ սիրեր:

ՄԱՐԳԱՐ

Այսպէսով իր մահուանը պատճառ կ՚ըլլաք:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Կ՚ըլլամ:

ՄԱՐԳԱՐ

Պէ՞տք է որ ըլլաք:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Պէտք է:

ՄԱՐԳԱՐ

Պէտք չէ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Պէտք չէ։

ՄԱՐԳԱՐ

Կը տեսնեմ որ գործ ունիք:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Գործ ունիմ:

ՄԱՐԳԱՐ

Ձեզի հետ խօսիլ կ'ուզէի:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Խօսեցէք:

ՄԱՐԳԱՐ

Կ՚երեւի որ զբաղեալ էք:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Զբաղեալ եմ:

ՄԱՐԳԱՐ

Ինչպէս ընենք, քանի մը ժամէն գա՞մ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Եկուր:

ՄԱՐԳԱՐ

Կրնա՞մ հոս գտնալ ձեզ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Կրնաք:

ՄԱՐԳԱՐ

Թէ որ չգտնա՞մ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Չէք գտնար:

ՄԱՐԳԱՐ, մեկուսի

Կ'երեւի որ միտքը շատ յուզուած է, որովհետեւ ըսածը չգիտեր: ( Բարձր ) Քանի մը ժամէն պիտի գամ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Եկուր:

ՄԱՐԳԱՐ

Մնա բարով:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Գնա բարով: ( Մարգար կը մեկնի ):