Ատամնաբոյժն արեւելեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵՍԻԼ Զ.

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ, վերջը ՆԻԿՈ


ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Շուտով հագուիմ, իմ Սոֆիիս երթամ, գիշերը կը մօտե­նայ, սա նամակներն ալ գրպանս դնեմ երկուքն ալ, որուն մէկը Լեւոնին է, որ վաղը առտու պիտի գայ սիրահարութիւն ընելու ինձի հետ… փատով. միւսը Սոֆիիս, որուն հետ այս գիշեր պիտի սիրահարութիւն ընենք… լեզուով: ( Զանգակը կը զարնէ, Նիկո կը մտնէ ): Շուտ հագուստներս բեր, կարմիր ու ճերմակ ներկերն ալ միատեղ: ( Նիկո կ՚երթայ ) Սովորութիւն եղած է, ինչ ընեմ, հնազանդելու է. խնդալու բան, հա՛, հա ՛, հա՛, ինձի պէս մարդու մը երեսը ներկելը ճիշտ հին տունե­րու ճակատը ներկելու կը նմանի, որոնք դրսէն անցորդներուն ուշը կը գրաւեն, ներս մտնողներուն ալ ծիծաղը կը շարժեն:

ՆԻԿՈ

Հագուստներդ բերի, տէր:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Բռնէ հագնիմ։

ՆԻԿՈ, հակառակ կողմէն բռնելով, Թափառնիկոս չկրնար թեւերը գտնել

Հրամմեցէք տէր:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ, բարկութեամբ

Ո՞ւր են թեւերը։

ՆԻԿՈ

Ո՞ւր պիտի ըլլան, վրան են. կարծեցիր թէ գողցա՞յ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ, ետեւը նայելով

Դեռ հագուստ մը բռնել չսորվեցար: Ասանկ բռնէ, ասանկ կեցիր ( Կը հագնի ): Հոս մտնելդ տիկինը տեսա՞ւ:

ՆԻԿՈ

Չէ, տէր իմ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Դուռը գոցէ: ( Մեկուսի ) Չըլլայ որ մէկէն ի մէկ գա յ: ( Նիկո կը գոցէ ) Հիմա ալ երեսնիս նայինք: ( Հայելիի առջեւ կ՚երթայ ): Առաջ ճերմակը, վերջը կարմիրը ( Կը քսուի ): Տես­նողը տասնվեց տարու մէկը պիտի կարծէ: ( Նիկոյին դառնա­լով ) Ինչպէս… աղուորցա՞յ:

ՆԻԿՈ

Ըհ… կապիկի դարձար:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Պապանձէ՛, ոտքի ամաններս ո՞ւր են, բեր. ( Նիկո կը բերէ ): Շուտով հագուիմ երթամ. թէ որ զիս փնտռող մը ըլլայ, պատասխանէ թէ ծանր հիւանդի մը գնաց, եւ թէ այս գիշեր չպիտի գայ: Տիկինին բան մի՛ զուրցեր, կ՚իմանա՞ս. երբ որ հարցնէ քեզի, պատասխան տուր, թէ հիմա պիտի գայ. կամացուկ մը սա դուռը բաց, նայէ մարդ կա՞յ, ( Նիկո կը նայի ) առանց տիկինին իմացնելու կծիկը դնեմ. թէ որ իմանալու ըլլայ, դարձեալ պիտի կռուինք:

ՆԻԿՈ

Մարդ չկայ, տէ՛ր:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ահա ես պիտի երթամ, կարելի է որ այս գիշեր չգամ, վաղ առտու կանուխ հոս պիտի գտնուիմ: ( Երթալու վրայ ):