Ատամնաբոյժն արեւելեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵՍԻԼ Բ.

ՆՈՅՆ, ՆԻԿՈ


ՆԻԿՈ
, վազելով

Փախան թշուա…

ԵՐԱՆԵԱԿ, առանց Նիկոյին երեսը նայելու կը պլլուի

Ա՛հ, իմ սիրուն Լեւոնիկս…

ՆԻԿՈ

Ի՞նչ կ՚ընէք, օրիորդ, պիտի խղդէք զիս:

ԵՐԱՆԵԱԿ

Ա՜հ դուն…

ՆԻԿՈ

Ես ի՞նչ յանցանք ունիմ… ես բռնեցի, անոնք փախան:

ԵՐԱՆԵԱԿ

Ահ, ես եմ, չբաժնուիս:

ՆԻԿՈ

Թո՛ղ զիս, երթամ գտնեմ:

ԵՐԱՆԵԱԿ, միշտ պլլուած

Ա՜հ, կ'ուզես զիս թողո՞ւլ:

ՆԻԿՈ

Օրիորդ… տիկին, փախուցի՞ր:

ԵՐԱՆԵԱԿ

Դուն կ'ատես զիս… դուն, Լեւոն:

ՆԻԿՈ

Խելքդ գլուխդ բեր:

ԵՐԱՆԵԱԿ

Դուն Լեւոնն ես, որ ուրիշի կերպարանօք կը ներկայանաս:

ՆԻԿՈ

Ես Նիկոն եմ, ձեր ծառան:

ԵՐԱՆԵԱԿ

Զիս խաբել կ'ուզես… պատուհանէն տեսայ դուն Լեւոն…

ՆԻԿՈ

Օրիորդ, Լեւոնը չեմ ճանչնար, եւ ոչ ալ Լեւոնն եմ:

ԵՐԱՆԵԱԿ

Լեւոնն ես դուն, Լեւոն… ( Պլլուած ):

ՆԻԿՈ

Լեւոնն ես… Լեւոնն ես… աս ի՞նչ փորձանքի հանդիպե­ցանք, բռնի Լեւոն ընել կ՚ուզէ զիս… թող զիս երթամ, գործ ունիմ, օրիորդ, ես չեմ Լեւոնը, սատկի շուն շան որդին ով որ է. ես Լեւոնը չեմ գիտեր:

ԵՐԱՆԵԱԿ

Դուն Լեւոնն ես, դուն ինքզինքդ չես ճանչնար:

ՆԻԿՈ

Ըսելիք չմնաց. կարելի է որ ես սխալած ըլլամ:

ԵՐԱՆԵԱԿ

Հերիք է, մի՛ տանջեր զիս, քեզի համար կեանքս վտանգի մէջ դրած եմ: ( Պագնելով ) Որքան կը փափաքէի քեզ համ­բուրել. եւ դուն զիս չես պագներ:

ՆԻԿՈ

Համբուրեմ, տիկին… համբերէ… համբուրէ քիչ մը, հի­մա կը համբերեմ… համբուրեմ ըսել կ՚ուզեմ. ես ասանկ բան ըրած չունիմ… քաջալերուէ, Նիկո: ( Կը համբուրէ ) Ահ… ( Լեւոնը դրան առջեւ կը տեսնուի ): Ծունկերս կը դողդողան ( Երանեակ աթոռի վրայ կ՚իյնայ ):