Ատամնաբոյժն արեւելեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵՍԻԼ Դ.

ՆՈՅՆՔ, ԹՈՎՄԱՍ, ՄԱՐԹԱ, ՆԻԿՈ. դիմակներով

ՄԱՐԹԱ

Ահ, դուն պարոն Մելիքսեդեկեանն ես, չկրցի ձեզ ճանչել, շատ ծերացած էք:

ԹՈՎՄԱՍ

Ի՞նչ կ՚ըսէք, տիկին, այն ժամանակէ ի վեր, ուր կը սի­րէի քեզի, տասը տարի կայ. ձեր դէմքն ալ փոխուեր է, եւ էրիկ մարդու կերպարանքին տակ ես ալ ի՞նչպէս կրնայի ձեզ ճանչնալ:

ՄԱՐԹԱ

Կ՚աղաչեմ, չըլլայ որ մեր գաղտնիքը յայտնէք, ինչպէս որ քիչ մը առաջ փեսայիս առջին. մանաւանդ թէ հիմակուան գործերնուս ալ արգելք կ՚ըլլայ. էհ, ուրեմն, ղրկենք Նիկոն, որ ասդիս անդին փնտռէ:

ԹՈՎՄԱՍ

Այո՛, այնպէս ընենք. սրամիտ տղու մը կը նմանի, բայց զգուշութեամբ վարուելու է, չըլլայ որ մեր հոս գալն իմանալով ի փախուստ աճապարեն: Նիկո, ինձ մտիկ ըրէ. գնա Թափառ­նիկոսն հարցուր. մի՛ ըսեր, որ պիտի ծեծենք. մէկը ակռայի ցաւ ունի, անոր համար կ՚ուզենք, հրամմէ գայ, այսպիսի հա­մոզական խօսքերով քովի սենեակներուն մէջը բեր, որ հոն աղուոր մը ծեծենք:

ՆԻԿՈ

Շատ աղէկ, շատ աղէկ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

էհ, ինչո՞ւ լուռ կեցեր ես, խօսէ։

ՍՈՖԻ

Ի՞նչ խօսիմ…

ՆԻԿՈ, գինի խմողներուն քով երթալով Ա. ֊ի ականջն ի վայր

Պարոն Թափառնիկոս ատամնաբոյժն եկա՞ւ հոս, մէկը ակռայի ցաւ ունի պիտի կանչենք, որ…

Ա., մեկուսի

Խաղ մը խաղամ ասոր… ( Ձայնը փոխելով ) Որո՞ւ ակ­ռան կը ցաւի:

ՆԻԿՈ

Տիկնոջ մը…

Ա.

Ձեր փնտռածը ես եմ, բայց հիմա չեմ կրնար գալ. վա­սնզի կինս հոս մինակ չեմ կրնար թողուլ ( Քովի աղջիկը ցցունելով

ՆԻԿՈ

Անիկա ալ մէկտեղ թող գայ պարոն:

Ա.

Բայց ես երկու ոսկի կ՚առնեմ, վերջէն բան մը չըսեն:

Բ.

Ի՞նչ կայ, ընկեր, ո՞ւր պիտի երթաք:

Ա.

Ոչինչ. մէկը կը կանչէ, շուտ պիտի դառնամ:

ՆԻԿՈ, ցած առ Ա.

Հիւանդը պարահանդէսի մէջ է. սա քովի սենեակը. կ՚ա­ղաչեմ, պարոն ատամնաբոյժ, շուտ եղիր երթանք:

Ա.

Հիմա, հիմա, ահա կու գամ:

ՆԻԿՈ, Թովմասին երթալով

Գտայ, գտայ, ձայն մի հանէք:

Ա., ինքնիրեն

Մէկ երկու ոսկի առնեմ:

Բ.

Ի՞նչ խօսեցաք, եղբայր:

Ա.

Բան մը չէ:

ԹՈՎՄԱՍ

Ո՞ւր են:

ՆԻԿՈ, մատովը ցցունելով

Ահա քու կինդ ալ անոր քովը կը նստի:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ե՛լ, Սոֆի, երթանք: ( Կ՚ելնեն ):

Ա.

Ե՛լ, օրիորդ, երթանք: ( Դուրս կ՚ելնեն ):

Բ.

Մեր բարեկամը մեզի մինակ թողուց եւ ուր երթալը չի­մացուց:

Գ.

Ով գիտէ, սատանայութիւն մը ըլլալու է: ( Երաժշտութիւնը կը սկսի, ամէնքը կը պարեն քանի մը վայրկեան ):