Ատամնաբոյժն արեւելեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵՍԻԼ Ե.

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ, ՍՈՖԻ, ԹՈՎՄԱՍ, ի քուն

ՍՈՖԻ, շրջազգեստ մը ու գլխարկ մը բերելով

Հագուստներդ բերի… պատրաստուէ. աս ի՞նչ է. դո՞ւն ալ գինովցար:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ե՞ս… ե՞ս… դուն… դուն գինով, պարահանդէս, հա՛, հա՛, հա՛, կնկան հագուստով, ծաղրելի բան, հա՛, հա՛, հա՛:

ՍՈՖԻ

Խելքդ գլուխդ ժողվէ, տե՛ս թէ որո՞ւ տունն ես… շիտակ քալէ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ես ծո՞ւռ կը քալեմ: ( Քայլ առ քայլ ) Տե՛ս, մէկ… եր­կու… երեք… ( Կ՚իյնայ կ՚ելնէ ) երեք… չորս… ( Կ՚իյնայ կ՚ելնէ ) չորս… հինգ, վեց… ( Կ'իյնայ կ՚ելնէ ) վեց… եօթն… տեսա՞ր… համրեցի՞ր, բեր հագնիմ: ( Վրայի հագուստը կը հանէ, միշտ ասդիս անդին գլտորելով ) Անցո՛ւր գլխէս… անցո՛ւր, ( Սոֆի կ՚անցընէ գլխէն շրջազգեստը ), կոճկէ՛, կոճկէ՛, ես գինո՞վ, հա՛, հա՛, հա՛, գլխարկը բեր… օրիորդ Թափառնիկոս, ես… գինի մը տուր, թի րա րա թի թա թա:

ՍՈՖԻ

Աս ի՞նչ փորձանքի հանդիպեցայ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ, բարձրաձայն

Փորձա՜նք:

ՍՈՖԻ

Մի՛ պոռար, ծառան կ՚արթննայ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ, հազալով

Ես…

ՍՈՖԻ

Մի՛ հազար, ծառան պիտի արթննայ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ես չհազա՞մ, ինչո՞ւ ( Գրպանէն թաշկինակը հանած ժա­մանակը երկու նամակ կ՚իյնան գրպանէն ). Թաշկինակս: ( Կը հազայ ):

ՍՈՖԻ

Մի՛ հազար, կ՚ըսեմ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ, թաշկինակովը բերանը կը սրբէ

Երթանք, տիկին…

ՍՈՖԻ

Աս վիճակին մէջ ինչպէ՞ս պիտի երթաս պարահանդէս… տունդ գնա պառկէ…

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Տուն երթա՞մ… տուն երթա՞մ. արթնցնե՞մ ամուսինդ… ( Դէպի անկողին երթալ կ՚ուզէ ):

ՍՈՖԻ, արգիլելով

Կը պաղատիմ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Համբերէ, գաւաթ մ՚ալ խմեմ, երթանք: ( Լեցնելով ) Դուն ալ կ'ուզե՞ս գինի, սատանայ քեզի… խաբեբայ… էրիկդ կը խաբես, հէ՜, պոռա՞մ, ( Բարձրաձայն ) Թովմա՛ս եղբայր, եղբա՛յր Թովմաս:

ԹՈՎՄԱՍ, քնոյ մէջէն

Ի՞նչ կայ…

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Բան չկայ. ձեռքդ տուր, տիկին Սոֆի… ձեռքդ համբու­րեմ, եկուր, իմ տոտոշիկս… ( Կոտրտուելով կնկան ձայնով ) ինտո՞ր էք, տիկին Սոֆի… շաբաթը քանի՞ անգամ լաթ կը վլաք Մըմծար տուտու, ընտո՞ր ես, քա չըսե՞ս…քա վոյ… անցած օրը փողոցը տեսայ, քա մեյայ, որքան աւրուեր է խեղ­ճը, քա չըսես որ էրիկը գէշ մարդ է եղեր… շատ պան շիտակը տիժարս կընաց… անանկ լուսնի պէս աղուորիկ կնիկը… կապիկի դարձեր է, քա վոյ… քա վոյ… քա վոյ…

ՍՈՖԻ

Տէր ողորմեա, տէր ողորմեա:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Քեզի հետ մէյմէկ գինի խմենք:

ՍՈՖԻ

Կ՚օգտէ, ալ մի՛ խմեր, աւելի կը գինովնաս… ես գի­տէի որ…

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ, խմելով

Ուղիղ ճամբան գտեր է, շիտակ վար կ՚երթայ:

ՍՈՖԻ

Հազար անգամ զղջացի քեզ կանչել տալուս:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Եթէ այդպէս է…

ՍՈՖԻ, ի ծունկ իջանելով

Պիտի իմացուի, վերջը երկուքնիս ալ խայտառակ պիտի ըլլանք, կայնէ դիմակդ դնեմ ( Կը դնէ ). ես ալ ծածկեմ երեսս ( Դիմակը կ՚անցնէ ): Քալէ՛:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Թեւս մտիր: ( Կը նստի ) Ժամը քանի՞ է:

ՍՈՖԻ

Կէս գիշեր է, ե՛լ. ( Դրսէն հազալու ձայն մը կը լսուի ) Կի­րակոսը արթնցեր է, մոմը մարէ, մոմը:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Բուֆֆ…

ՍՈՖԻ

Շունչդ կտրի:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ո՞ւր ես, Սոֆի:

ՍՈՖԻ

Պապանձէ՛, քովդ եմ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ձեռքդ երկնցուր:

ՍՈՖԻ

Բռնէ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ, բռնելով

Աս քու ձեռքդ է… հիմա բանս բուսաւ, ահ, որքան փա­փուկ… ինչքան փոքր… ( Կը խածնէ ):

ՍՈՖԻ

Ուֆֆ, ինչո՞ւ կը խածնես:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Փափուկ է, փափուկ: