Ատամնաբոյժն արեւելեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԵՍԻԼ է.

ՆՈՅՆՔ, ՄԱՐԹԱ


ՄԱՐԹԱ

Աստուած փորձանքնիդ տայ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Աս ո՞վ է:

ՄԱՐԹԱ

Տես ով եմ:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Պարոնը կարծեմ իմ կինս է:

ՄԱՐԹԱ

Այդպէս է, անիծից ծնունդ. ի՞նչպէս, շատ աղուո՞ր է:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ի՞նչ բան:

ՄԱՐԹԱ

Սոխակի պէս կը խօսի՞:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ո՞վ:

ՄԱՐԹԱ

Տատրակի պէս կը նայի, այնպէս չէ՞:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ի՞նչ ըսել կ՚ուզէք:

ՄԱՐԹԱ

Ըսել կ՚ուզեմ, որ սիրամարգի պէս պճնասէր է: Ինչպէ՞ս էր գնդասեղի ցաւը… ասկէ շիտակ բանտ պիտի երթաք;

ԹՈՎՄԱՍ

Պատասխան տուր, ո՞ւր կը գտնուի հիմա իմ կինս:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ինձի՞ կը հարցնէք:

ՄԱՐԹԱ

Համբերեցէք, պարոն Թովմաս, հիմա ամէնն ալ երեւան պիտի գան, նախ եւ առաջ սա հագուստս փոխեմ ( Սոֆիին մտած խուցը կը մտնէ ):

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ, մեկուսի

Ի՞նչպէս պիտի կրնանք ազատիլ։

ՄԱՐԹԱ, Սոֆին քաշկռտելով

Ահա ձեր կինը, նամակ մ՚ալ ունի ի ձեռին…

ԹՈՎՄԱՍ

Սատանորդի կին, կը խաբես զիս… ի՞նչ նամակ է անի­կա, կարդա՛ մտիկ ընենք:

ՍՈՖԻ

Ներէ, իմ սիրելի ամուսինս, ( Կը կարդայ ). «Առ Պ. Հ. Թովմաս Մելքիսեդեկեան».

ԹՈՎՄԱՍ

Ինձի համար է… չըլլայ որ առեւտրական գաղտնիք մը ըլլայ:

ՍՈՖԻ, կարդալով

«Սիրեցեալդ իմ, անցեալ օր եկեղեցւոյն դրան առջին կեցած ինձի սիրոյ նշաններ կ'ուղղէիր ձեռքովդ… Քովս եղող մէկ քանի կնիկներ տեսան ու կասկածի գացին, կ՚աղաչեմ ուրիշ անգամ զգուշանաս… Թափառնիկոսին տուն չգտնուած ժամանակը…

ՄԱՐԹԱ, մեկուսի

Աս ի՞նչ է…

ՍՈՖԻ, շարունակելով

Առտուներն են… կրնաք գալ ու տեսութիւն ընել հետս

ՄԱՐԹԱ»:

ԹՈՎՄԱՍ, մեկուսի

Ով Աստուած իմ, ուրկէ՞ գտար այդ նամակը…

ՍՈՖԻ

Ձեր գրպանէն…

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Դուն սրիկային մէկն ես… դուն անառակին մէկն ես… դուն ծերացած ցնդած ցմդռկած պառաւին մէկն ես… կինս ալ անանկ է… զիրար կը սիրէք, անամօթներ, երիտասարդ­ներէն ամչցէ՛ք:

ԹՈՎՄԱՍ, շփոթուած

Ե՞ս:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Էական դերանուն եզակի Ա. դէմք ուղղական:

ՄԱՐԹԱ

Մե՞նք:

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Էական դերանուն յոգնակի ուղղական Ա. դէմք:

ԹՈՎՄԱՍ

Ամենեւին…

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Մակբայ:

ԹՈՎՄԱՍ

Սուտ…

ԹԱՓԱՌՆԻԿՈՍ

Ածական: