Թատրերգութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

(Վարդուկ իր տունը)

ՎԱՐԴՈՒԿ, ԳՈՀԱՐ

ԳՈՀԱՐ Միշտ ուշ, միշտ ուշ (նազանք)։

ՎԱՐԴՈՒԿ Խօսք մը որ շատ կարճ կը կապես, Գոհար (տքալ, փքալ ու անձկութիւն)։

ԳՈՀԱՐ Ի՞նչ հապա, ա՛լ ի՞նչ ըսէի, մարդն ան դուրսը կորուսած սիրականին ալ հանդիպի նէ մէյ մը ետին, տունը կը հայի։

ՎԱՐԴՈՒԿ Սիրակա՜ն… բերանդ ալ կը բացուի, բայց… կնիկ էք ախըրըր։ (Բռնազբօս զուարթութիւն) Եթէ քեզնէ պաղած ըլլելուս կը կասկածէիր, անգամ մըն ալ տէրտէրը բերէինք։

ԳՈՀԱՐ Ի՛նչ ալ ըսեմ, վրաս կը խնդաս։

ՎԱՐԴՈՒԿ Դուն ալ իմ հէննէքներս սխալ կը հասկնաս, Գոհար, գործիս կուգա՞ր որ վրադ լայի։

ԳՈՀԱՐ Չի հասկցար միտքս…

ՎԱՐԴՈՒԿ Հասկցայ, ինտո՛ր չէ, խնդալէ առաջ, ետեւէս խնձոր մը խած կ’ըսես. բայց…

ԳՈՀԱՐ Ճար ճամբայ ալ կ’ընէ (Էրկանը աչքին մէջ սիրավառ նայուածք մը)։

ՎԱՐԴՈՒԿ Չէ՛ անուշի՛կս, հիմա, իրաւ որ, ի՛նչ ալ ըսէ բերանս, այն չէ սիրտս։

ԳՈՀԱՐ (Ժպտուն) Միայն թէ երդումդ կը պակսի։

ՎԱՐԴՈՒԿ Ճմարիտ կ’ըսեմ, որ ասօր սիրտ չունիմ երբեք։

ԳՈՀԱՐ Ի՞նչ…

ՎԱՐԴՈՒԿ Երէկ ալ, ասօր ալ սիրտս մէջէս հաներ՝ եւ տեղը փշոտ ոզնի մըն են դրեր։

ԳՈՀԱՐ Անցածներն ալ օձի, կարիճի վրայ կ’ըսէիր։

ՎԱՐԴՈՒԿ Աս օրերը շա՛տ գէշ, շա՛տ քայքայուած։

ԳՈՀԱՐ Օր մ’ալ ուրիշ բան չըսիր։

ՎԱՐԴՈՒԿ Քանի ան գրողը ողջ էր, ի՞նչ կը յուսայիր։

ԳՈՀԱՐ Բերանը համ առաւ, ինչո՞ւ չէ, թոյլ մարդուն հետ ինտո՞ր կը վարուէին։

ՎԱՐԴՈՒԿ Թոյլ մա՜րդ… մէյ մը երեսիս նայէ։ (Երեսին դաժան ծամածռութիւն մը կուտայ) Հը՜մ՜մ… (Գլխի յոխորտ երերումներ)։

ԳՈՀԱՐ Անանկ բաներ կ’ըսես որ…   (Էրկանը թոյլ հոգիէն հասկցող կնոջ մը յուրահատութիւնով)։

ՎԱՐԴՈՒԿ Իմ ըսածներս մէկ կնիկ չի հասկնար, ալ երկուքը չեմ գիտեր։ Դուն մէյ մը ան շիշն ու գաւաթը…

ԳՈՀԱՐ Չի կա՛յ, չի կա՛յ։

ՎԱՐԴՈՒԿ Ամեն օր ատ խաղերը կ’ընես (քծինք)։

ԳՈՀԱՐ Հիմա ջուրին տեղն ալ կը խմես (տրտունջ)։

ՎԱՐԴՈՒԿ Պուտ մը, կաթ մը, դուն մէյ մը շիշը։ Բայց…  Գոհա՛ր, դուռը (ցնցումներ) սո՛ւս… (դուռը կը զարնուի, եկողը Պաղտիկն է)։

ԳՈՀԱՐ (Պատուհանէն նայելով, աճապարանքներ քրթմնջիւն) Ա՛ն է, ան շուտիկը։

ՎԱՐԴՈՒԿ Դուռը երեսին հերտկցուր, հոս չէ ըսէ. աս ալ այսօրուան տեսնելիքնիս։

Ու շա՜տ, շատ տակաւի՜ն։

ԳՈՀԱՐ (Դուռը անգամ մըն ալ կը զարնուի, թա՛ք, թա՛ք, թա՛ք. Գոհար տագնապի մէջ) Չեմ կրնար, երեսս չի բռներ, դուն գնա, դուն բաց (դուռը անգամ մըն ալ կը զարնուի)։

ՎԱՐԴՈՒԿ Ամօթ է, Գոհա՛ր, մարդը ի՞նչ պիտի ըսէ (Շփոթած՝ Վարդուկ, սենեակին մէջ ինքզինք պահելու տեղ մը կը բնտռէ)։

ԳՈՀԱՐ Սիրտս, սիրտս… (ցաւատանջ դէմք)։

ՎԱՐԴՈՒԿ Հիմա կը խոստովանի՞ս, թէ ինքդ ես թոյլը։

ԳՈՀԱՐ Իրիկուընով ի՞նչ ունի, գիշե՞րն ալ չեն թողուր։

ՎԱՐԴՈՒԿ (Ընկճուած) Բա՛ց, բա՛ց, թող կ’ուզէ ոստիկան ալ բերէ, զիս է բնտռածը։ Անամօթ մարդէն փախիլն ալ խոհեմութիւն է, Գոհա՛ր (Վարդուկ անմիջապէս սենեակին մէկ կողմը, անկողնարանին [1] վարագոյրին ետեւը կը պահուի։ Դուռը բացուած է ու Պաղտիկ սենեակին դռանը շէմքին վրայ)։


[1]            Անկողնարան Միւսէնտէրէ: Սենեակին պատին մէջ մեծկակ պատուհանի ձեւով տեղ մը, ուր առտու իրիկուն անկողինները կը ծալլուին, կը տեղաւորուին: Աս անկողնարանը առջեւէն վարագուրով մը ծածկուած կը մնայ: