Սիրոյ գիրքը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՀԱՄԲՈՅՐԸ
       «Հոգի՞ս, դո՞ւն, հո՞ս…» հեկեկաց ձա՛յնը լալէն։
Գիշերն ուշ էր, գաղջ գիշեր էր Ապրիլի .
Իր գրկին մէջ լուսնակն առած սխրալի՝
Թուփերն ի վար ջուրը կ’երթար հեւալէն։
       «Հոգի՞ս, դո՞ւն, հո՞ս…»։ Ու տեսայ որ ոչ հեռո՜ւ ,
Գետափին մօտ, յանկարծաթա՛փ, ո՛ւժգնովին ,
Հովերու պէս որոնք իրա՛ր կը ձուլուին ,
Երկու ստուեր կը նետուէին իրարու…։
       Տարօրինակ ի՜նչ ունէր օդն այդ գիշեր
Որ դեռ կուրծքիս տակ հետքն ունիմ սարսուռի ,
Ու բիբերուս մէջ խոնաւ կէ՛տ մը կ’ուռի…
Ես այդ գիշերն առանց յոյզի չեմ յիշեր։
       Ու կը տեսնեմ, աչքիս առջեւն են , ահա՝
Իրար ձուլուած, անքակտելի՜, տենդագի՜ն ,
Բերան բերնի, հուժկու բազո՛ւկը մէջքին ,
Ու մազերու ծովը որ լա՜յն կը դողայ…։
       Օ՜, երջանիկ տարիք ուր մարդ կրնայ գէթ
Տաք համբոյրի մը անհունին մէջ մոռնալ
Գոյութի՛ւնն ալ, տիեզե՛րքն ալ, ինքզի՛նքն ալ ,
Ու աշխարհքին ժպտիլ անփո՜յթ ու անգէտ։
       Օ՜ր մը սիրոյ ծաղիկները կը դեղնին ,
—Ե՞րբ անբաժան եղան փուշերը վարդէն,
Պէ՛տք է տքնիլ, ցաւը ըմպե՛լ. ու արդէն
Քիչ յետոյ ժա՛մն է խորհելու սեւ հողին…։
       «Հոգի՞ս, դո՞ւն, հո՞ս…» երկա՜ր , երկա՜ր քարացան
Այդ դիրքին մէջ, բերան բերնի , անձնուէ՜ր.
Իրենց շունչերն կարծես իրա՜ր յանձնուէր ,
Ա՛յնքան սէր կար այդ պաշտումին մէջ անձայն։
       Ու ես լըռիկ, ու ես անշարժ, երկիւղա՜ծ ,
Կը նայէի իրենց երկա՜ր, ու վաղուա՜ն
Կը խորհէի, յաջո՜րդ վաղուան, ու մահուա՜ն…
Երբ զգացի որ էութի՛նըս դողաց։
       [1908]