Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Տեղւոյ Սեանն Սրբոյն Յակոբայ։

Ի հարաւակողմն Եաֆայու յեզր ծովուն՝ է՛Տեղի Սեանն, յորում մեծազգի սպանիացի կինն որառեալ էր յԵրուսաղէմէ զանգլուխ մարմին սրբոյնՅակոբայ, եւ բերեալ ՚ի Եաֆայ՝ գաղտ յումեքէ ՚ի սիւննկապեալ որ էր խարսխեալ ՚ի մէջ ջրոյն. եւ ՚ի հրեշտակաց բարձեալեղեւ Սիւնն այն հանդերձ սուրբ մարմնով առաքելոյնհրամանաւն Աստուծոյ. եւ տարեալ հրեշտակացն ՚ի Սպանիա՝եդին յեզր ջրոյն մերձ քաղաքի նոցա։ Եւ կոյր ոմնելեալ ՚ի քաղաքէն եկն յեզր գետոյն առ ՚ի լուանալզերեսն, եւ շօշափեաց զսուրբ մարմինն եւ լուացեալբացան աչք նորա եւ լուսաւորեցաւ։ Եւ սկսաւ ձայնելզքաղաքացիսն իւր թէ՝ Եկա՛յք տեսէ՛ք զհրաշս զայս զիանգլուխ Աստուած գտաւ ՚ի միջի մերում։ Իսկ մեծազգիկինն ՚ի վաղիւն եկեալ որոնէր զՍիւնն եւ զսուրբմարմինն եւ ո՛չ գտաւ։ Վասնորոյ ՚ի խոր խոցեցաւ զիկամէր տանել զնա ՚ի քաղաքն իւր յԸսպանիա։ Որ եւերեւեալ սրբոյս ՚ի տեսլեանն թէ՝ Գտցես զիս ՚ի Սպանիա. եւ մխիթարեալ գնաց, եւ եգիտ արդարեւ զսուրբմարմինն պաշտեալ ՚ի քաղաքացւոց անգլուխ Աստուած։ ԱյժմզՏեղի Սեանն ոչ ոք ճանաչէ. միայն թէ ՚ի հարաւայինկողմն Եաֆայու գրի ՚ի Յայսմաւուրն։