Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Սրբոյ Համբարձմանն։

Իսկ տեղի համբարձման Տեառն մերոյՅիսուսի Քրիստոսի է՛ ՚ի կատար լերինն Ձիթենեանց. յարեւելս սրբոյ քաղաքիս Երուսաղէմայ։ Էր սայառաջագոյն յոյժ փառաւոր եկեղեցի, եւ յայտնապէսհրաշագործ. եւ յորժամ այլազգիքն առին զսուրբքաղաքս՝ նախ զայս եկեղեցիս քակեցին եւ իւրացուցինզնա. սակայն ՚ի մէջ եկեղեցւոյն գոյ տակաւինկաթողիկէ գմբէթ մի քարաշէն եւ գեղեցկարհեստ։ Եւունի շուրջանակի կամարս եւ սիւնս մարմարեայ։ Եւ ՚իմէջ գմբեթին գոյ տակաւին քարն ոտնատեղին Քրիստոսի. ուստի երեւի նշան ոտից Փրկչին մերոյ։ Աստ ՏիրուհիԿոյսն բազում անգամ եկեալ երկրպագէր։ Եւ արտաքոյգմբեթին իւրաքանչիւր ազգաց կայ Ա Ա սեղան. զորյաւուր Համբարձման Տեառն մատուցանեն զպատարագս։Եւ խորան ազգիս մերոյ յաջակողմեանն է։ Իսկ ՚իներքոյ Սրբոյ Համբարձմանն գոն բազում Գերեզմանքմարգարէից եւ ճգնաւորաց եւ այլոց սրբոց։ Ընդ որս եւԳերեզման սրբոյն Պեղիգեայ կուսին. եւ են ՚ի ձեռսայլազգեաց եւ թոյլ ո՛չ տան մտանել քրիստոնէիցամենեւիմբ։