Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Երիքովի։

Անտի իբր Դ ժամու ճանապարհ, գտանես դաշտմի լայն եւ ընդարձակ. ա՛յն է Երիքով։ Աստ ՅեսուՆաւեայն տապանակաւ փլոյց զեօթնապարիսպն սորա։ Աստէ տունն Զաքէի ուր եմուտ Տէրն եւ ասաց՝ Այսօր եղեւփրկութիւնս տանս այսմիկ։ Աստ էր եւ ժանտաթզենինյորոյ վերայ ել կարճահասակն Զաքէոս առ ՚ի տեսանելզՏէր։ Աստ բժշկեաց Տէր զԲարտիմէոս կոյրն որաղաղակէր՝ Ո՛րդի Դաւթի, ողորմեա ինձ։ Մերձ սորա էաղբիւրն Եղիսէի մարգարէին զոր բժշկեաց աղօթիւք։