Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Գազայու։

Ի հայր Աբրահամէ մինչ ցԳազա, Ա օր եւկիսու ճանապարհ է. եւ յԵրուսաղէմէ Գ աւուրճանապարհ է։ Այս քաղաքս յոյժ բարելի երկիր է. եւամենայն միրգք սրբոյ քաղաքիս ՚ի սմանէ գայ։

Սա ասի Ղազէ որ է Գազա։ Աստ է տուննՍամփսոնի հզօրին. եւ տուն Մագդաղենացւոյն։ Աստ գոյվանք մի ազգիս Հայոց եւ եկեղեցի յանուն սրբոցՀրեշտակապետացն Գաբրիէլի եւ Միքայէլի։ Եւ ունիպարտէզս եւ ծառս եւ խցերս։ Զսա՛ ասեն լեալ տունԻլարիոնի սրբոյ հօրն։

 

*Աստուծով պատմեցաք զոր ինչ գտանինուխտատեղիք ՚ի հարաւակողմն սրբոյ քաղաքիս։ Այժմզարեւմտեան կողմն ասասցուք ըստ կարի մերում։