Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն սրբոյ Գերեզմանին թէ հրեշտակքն ոչ հեռացան անտի։

Գրէ՛ սուրբն Յօհաննէս աւետարանիչն թէ՝Մարիամ կայր արտաքոյ Գերեզմանին եւ լայր. եւմինչդեռ լայր, խոնարհեցաւ ՚ի Գերեզմանն եւ տեսանէրզերկուս հրեշտակս սպիտակս զի նստէին մի ՚ի սնարիցեւ մի յանոտից ուր կայր մարմինն Յիսուսի։ Զայսլսելով պարտիմք իմանալ թէ, հրեշտակքն այնոքիկ որքնստէինն՝ մնացին անդանօր եւ ո՛չ մեկնեցան ՚ինմանէ։ Եւ թէ չիցէ՛ այսպէս, առ ինչ հարկ էրհրեշտակացն նստիլ. որ չէ՛ գործ նոցա նստիլ, այլկանգնեալ կան ՚ի սպասու Տեառն։ Այլ աստ նստէին ասէ, զի ո՛չ ունէին միտս ելանելոյ ՚ի Գերեզմանէն, վասնորոյ նստէին։ Եւ զի ո՛չ գոյր նոցա այլ ինչ, եթէ ոչմի՛ մեկուսանալ ՚ի սրբոյ Գերեզմանէն. որպէսզարքունական զինուորս որք պահեն զթագաւորականպալատս։ Եւս՝ զի հոգիք հաւատացելոց ունին զպահապանհրեշտակս աւանդեալ ՚ի Տեառնէ ՚ի պահպանութիւն. եւկամ իւրաքանչիւր եկեղեցի որ ունի զպահապանհրեշտակս, որպէս ՚ի տեսիլն սրբոյն Յօհաննուհրամայեցաւ յԱստուծոյ Ասիոյ եկեղեցեացն պահապանացգրել. եւ հրեշտակին եկեղեցւոյն Սարդիոյ գրէ. եւկամ հրեշտակին եկեղեցւոյն Լաւոդիկեցւոց գրէ, եւայլն։

Ա՛րդ՝ եթէ հաւատացեալք որք տաճար կոչինԱստուծոյ՝ ունին զպահապան հրեշտակս, եւ կամեկեղեցիքն որք տո՛ւն են Աստուծոյ՝ ունին զպահապանհրեշտակս. շա՞տ իմն է կալ եւ մնալ ՚ի սրբազնասուրբԳերեզմանն Տեառն հրեշտակքն որք նստէին առ ՚ի պահելզննջարան եւ զբնակարան Տեառն Աստուծոյ մերոյզԳերեզմանն. որ նովաւ եղեւ ազատութիւն մարդկանազգիս։ Ուստի եւ հրեշտակք որք բարեկամք են ազգիսմարդկան յուրախութեանն որ վասն փրկութեան մերոյեղեւ սրբոյ Գերեզմանաւն՝ ո՛չ հեռացան ՚ի նմանէշնորհակալելով հանապազորդապէս զերախտեացն որընկալաւ զստեղծիչն յինքեան անապական մարմնով եւհամայն աստուածութեամբ. եւ նովաւ ազատեցաք ՚իձեռացն սատանայի թշնամւոյն։ Ուրեմն ո՛չ միայն միկամ Բ հրեշտակս, այլ բազումք գոլ հաւատամք առ ՚իպաշտպանել զսրբութեան շիրիմն. ըստ երգոյնզաստուածային՝ ԶԳերեզմանաւն բոլորեալ դասքհրեշտակաց։ Ա՛յսոքիկ էին որք պատժէինաներեւութապէս զթշնամիսն հաւատոյ, որք կամէինաւերել զսրբազան տեղիքն եւ ո՛չ կարացին։ Վասնորոյզարհուրելի է եւ ահեղ իմն է տեղիս այս. եւ ո՛չ է սա՝եթէ ոչ տուն Աստուծոյ եւ դուռն երկնից՝ ըստնահապետին Յակոբայ։