Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Գերեզմանատանցն։

Յարեւմուտս Սրբոյ Փրկչին տեսանի լայն եւընդարձակ ատեան մի Գերեզմանատուն ննջեցելոց։ Իսկ՚ի հիւսիսային կողմն Փրկչի վանից գոյ մեծ արտ մի, ուր կան ինմածառք ձիթենիք բազումք. սեպհական էազգիս մերոյ. որ եւ մեծ մասն Գերեզմանատանն մեր է։Գտանի աստ քարաշար բոլոր ցանկ մի. եւ կայ անդԳերեզմանն Բագոսի ճգնաւորին. ուստի այլազգիքնկանգնեալ են անդ աղօթանոց մի. եւ ո՛չ ոք ՚իքրիստոնէից մտանէ անդ զի վտանգաւո՛ր է։ ՅայսմԳերեզմանատանս մէջ ամենայն այլասեռ քրիստոնեայքթաղեն զմեռեալս իւրեանց. որոց ամենեցուն հոգւոցՏէրն ողորմեսցի, ամէն։