Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն վանաց սրբոյ հօրն Երասիմոսի։

Մերձ Յորդանանու գոյ վանք մի որ կոչիԱռիւծի Վանք։ Սա էր վանք սրբոյն Երասիմոսի որ վասնսրբութեան իւրոյ առիւծ մի սպասաւորէր նմա, եւջրկրութիւն առնէր վանիցն բերելով ՚ի Յորդանանու. որպէս եւ գրեալ իսկ է ՚ի Յայսմաւուրսն յապրիլի ԻԵ։Բայց այժմ աւերակ է վանս այս։ Աստի Բ մղոն յառաջ գոյաղբիւր մի զոր աշակերտ սրբոյն Երասիմոսի Սաբաթիոսնաղօթիւք բղխեցոյց. եւ է՛ բարեհամ։