Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Ադամայ Գերեզմանին։

Մերձ սրբոյ պատանատեղին յարեւելս կոյսգոյ դուռն մի. եւ մտանելով ՚ի նա՝ տեսանի իբրեւեկեղեցի. եւ է՛ ՚ի ներքոյ սրբոյ Գողգոթային։ Եւզկնի սեղանին ՚ի յորմն տեսանի պատուհան մի, ուր կայգագաթն եւ ոսկերք նախահօրն մերոյ Ադամայ. անդրաբերեալ ՚ի Սեմայ եւ թաղեցեալ աստ, յորոյվերայ խաչեցաւ Տէրն եւ էհեղ զանբիծ արիւնն ՚ի վերայգլխոյն Ադամայ եւ փրկեաց զնա ծննդովք իւրովք։Յահեկէ տեսանի Գերեզման մի որ ասի գոլ Մելքիսեդեկիքահանային, այլ ո՛չ կարացի ստուգութեանն հասուլինիլ։ Մերձ նորին գոյ դռնակ մի եւ է ՚ի ներքոյտարածման սրբոյ տեղւոյն. եւ Յոյնքն արարեալ են զսամառան ինքեանց։ Յայսմ տեղւոջս ՚ի մտանիլն՝ յաջմէեւ յահեկէ կան Բ մեծամեծ տապանաքարք եռանկիւնիք. որք են Գերեզմանք թագաւորաց Լատինացւոց։ Մինն էթագաւորին Կօթիֆռէտոսի, եւ միւսն թագաւորինՊալտովիոսի. գրեալք յիւրաքանչիւրոց վերայլաթիներէն գրով, զոր ՚ի թարգմանութենէ իմացայ։

Իսկ յատեան Սրբոյ Պատանատեղին ՚իհիւսիսային կողմն որ է դէմ յանդիման դրանցն, կանԳերեզմանք թագաւորաց եւ որդւոց թագաւորաց, որ չեմտեղեակ անուանց նոցա։ Որոց նոցա եւ ամենայնննջեցելոց քրիստոնէից ողորմեսցի Տէրն մերանդրանիկն մեռելոց. եւ նմա փառք եւ երկրպագութիւնայժմ եւ յաւիտեանս, ամէն։